دستیابی شهر پویا در داخل سایه حکمرانی کیفیت بالا شهربه گزارش خبرنگار ایمنا، در موضوع پیچیدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگشت ها انتخاب شده امتیازات مشابه با {شهرها}، اداره آنها خواهند شد نیز نیز به مدیریتی دگردیسی‌خواه، کیفی، {مشارکت}‌محیط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما جانبه‌نگر می خواهد به همان اندازه فرصتی داشته باشد تمام {اهداف} کلان شهر را محقق تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه کلان شهر را در داخل تمام زمینه‌ها رقم بزند، {در این} راستا {مدیریت} شهر بروجرد به همین دلیل جمله مواردی است کدام ممکن است توانسته همراه خود درایت شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی کلان شهر مشکل‌های کلان شهر را به جایگزین دوباره کاری تنبل.

مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های {مدیریت} شهر بروجرد

محمد پاپی‌نژاد، رئیس شورای اسلامی کلان شهر بروجرد در داخل خصوص مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های شهرداری بروجرد به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: بدهی‌های کلان شهرداری به گروه عرضه اجتماعی کدام ممکن است در دسترس به ۱۲۵ میلیارد تومان بود، یکی در همه مشکل‌های {مدیریت} شهر است کدام ممکن است توانستیم علی‌رغم مسائل عدیده‌ای وجود داشته است. ماهیانه ۵.۵ میلیارد به همین دلیل این مبلغ را را صنوبر کنیم، به طوری تخصصی ایجاد می کند اردیبهشت 12 ماه ۱۴۰۱ این بدهی a 0 می‌شود.

وی یکپارچه می‌دهد: بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی نیز به همین دلیل اکنون نیست مشکل‌های شهرداری در داخل 12 ماه ۱۴۰۰ بود تخصصی ایجاد می کند اصل {کار} قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بدهی تعدادی از صاحبان خانه کدام ممکن است به همین دلیل 12 ماه‌های در گذشته به همین دلیل شهرداری طلبکار بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی به برخی ازبانک‌ها همراه خود قسط‌بندی در داخل جاری صنوبر است. {مدیریت} شهر بروجرد در داخل 12 ماه ۱۴۰۰ دوران سختی را پایین بالا گذاشته است، چرا کدام ممکن است بدهی‌هایی داشتیم کدام هرکدام کدام سبب مسدود شدن حساب‌های شهرداری می‌شد، با این وجود همراه خود درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشمندی اعضای شورای اسلامی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار این ابرچالش پایین بالا گذاشته شد، با بیرون اینکه مردمان در داخل گردش باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه‌ای برای کارمندان شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان راه اندازی تنبل.

امتحان و ساماندهی فضای بی تجربه کلان شهر بروجرد

رئیس شورای اسلامی کلان شهر بروجرد تصریح می‌تنبل: مسائل قابل توجه پارک‌ها، بلوارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری‌های {مرتبط} همراه خود بخش فضای بی تجربه به همین دلیل اکنون نیست مشکل‌هایی بود کدام ممکن است همراه خود درایت شهردار بروجرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اعضای شورای اسلامی کلان شهر ساماندهی شد. اصولاً پارک‌های بروجرد روشنایی {نداشت} کدام ممکن است زمینه‌ساز مسائل زیادی می‌شد، با این وجود {در حال حاضر} پارک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای‌های بی تجربه کلان شهر به همین دلیل روشنایی فراوان برخوردار است.

وی می‌افزاید: مسائل پارک‌ها به همین دلیل جمله تبدیل کردن فضای بی تجربه آن خواهد شد تعمیر شده است، به منظور که ساکنان در داخل بهار ۱۴۰۱ همراه خود خارق العاده آسوده در داخل فضایی در کنار همراه خود اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد اوقات فراغتشان را {در این} مناطق سپری می‌کنند.

پاپی‌نژاد در داخل خصوص اکنون نیست مسائل بخش شهر بروجرد، اضافه می‌تنبل: معتادان متجاهری کدام ممکن است فضای پارک‌ها را اشغال کرده بوده اند، نیز یکی در همه مشکل‌های بزرگی بود کدام ممکن است {مدیریت} شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان شهر همراه خود آن خواهد شد انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه راحت می‌کرد، با این وجود شهرداری در داخل منصفانه اقدام مؤثر کدام ممکن است مصوبه شورای اسلامی کلان شهر را نیز داشت، ملزم شد کدام ممکن است معتادان متجاهری تخصصی ایجاد می کند پارک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل معابر پایه به همین دلیل چرخ دنده مخدر استفاده بیشتر از می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی {در شهر} راه اندازی کرده بوده اند، را در داخل منصفانه کمپ محافظت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه به ماه نیز مبلغ ۴۰ میلیون تومان به این اقدام {اختصاص داده شده است} به همان اندازه تعداد اندکی به همین دلیل این معتادان متجاهر {در این} کمپ محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای نامناسبی کدام ممکن است به {واسطه} این معتادان {در شهر} به وجود آمده بود برطرف شود.

کلمه {مدیریت} شهر به آسفالت معابر

وی نزدیک به {اهمیت} پرداختن به بحث و جدال آسفالت معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه‌های کلان شهر، تاکید می‌تنبل: این اقدام به همین دلیل اکنون نیست مواردی بود کدام ممکن است به طور قابل توجهی در داخل اصل {کار} شهرداری قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت‌های اعضای شورای اسلامی کلان شهر، تعدادی از {مناطق} کلان شهر بروجرد مشکلاتشان تعمیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ نیز به این ماده کدام ممکن است درخواست شده است عموم مردم ساکنان است پرداخته می‌شود.

رئیس شورای اسلامی کلان شهر بروجرد نزدیک به اینکه جایگزین‌های خوبی در داخل شهرداری بروجرد ممکن است وجود داشته باشد، اظهار می‌تنبل: همراه خود پشتیبانی کارگران پرتلاش {مدیریت} شهر می‌توانیم در داخل بلند مدت خدمت‌رسانی بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسانه‌تری را به ساکنان فراهم کردن دهیم، بروجرد به همین دلیل منصفانه شهردار توانمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتلاش برخوردار است کدام ممکن است جایگزین خوبی برای خدمت‌رسانی بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدتر {مدیریت} شهر بروجرد به ساکنان خواهد بود، احتمالا.

لزوم پایان دادن تعهد‌های نیمه‌تمام {در شهر}

وی در داخل خصوص لزوم پایان دادن تعهد‌های نیمه. تمام کلان شهر بروجرد، می‌گوید: به همین دلیل جمله تعهد‌های نیمه‌تمام می‌توان به وارد کنید کلان شهر به همین دلیل سمت ارگ حاتم، بلوار شهید بروجردی کدام ممکن است بخشی به همین دلیل آن خواهد شد در داخل ادوار قبلی به همت شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اعضای شورای اسلامی کلان شهر انجام شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز مشارکت در نشده این تعهد کدام ممکن است برای {مسافران} نوروزی مشکلاتی را به وجود می‌آورد، شناسایی شد، با این وجود همراه خود مشکل {مدیریت} شهر فاز مهم‌ای به همین دلیل اقدامات عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورپردازی این وارد کنید کلان شهر اجرا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال وارد کنید کلان شهر نسبت به قبلی قابل توجه زیباتر شده است.

پاپی‌نژاد نزدیک به سایر تعهد‌های مؤثری تخصصی ایجاد می کند کلان شهر بروجرد رئوس مطالب شده است، تاکید می‌تنبل: بهسازی وارد کنید کلان شهر به همین دلیل سمت خرم‌آباد بعد به همین دلیل میدان آیت‌الله بروجردی به فضا 5 کیلومتر، وارد کنید بروجرد به همین دلیل سمت اراک به فضا 5 کیلومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث لاین کندروی این 2 {مسیر}، افزایش زیرساخت‌های فضای بی تجربه کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوارهای احداث شده {در شهر} به همین دلیل جمله اقدامات عمرانی مؤثری است کدام ممکن است می‌توان به آن خواهد شد شناسایی شد، ممکن است همچنین شاهد منصفانه اقدام قابل توجه محیط زیست برای زیباسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی معابر وارد کنید بروجرد به همین دلیل سمت خرم‌آباد به اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سمت ملایر خواهیم بود.

وی در داخل خصوص اقدامات شاخص {مدیریت} شهر بروجرد در داخل 12 ماه ۱۴۰۱، خاطرنشان می‌تنبل: دروازه وارد کنید بروجرد با این وجود یکی دیگر به همین دلیل اقدامات کیفیت بالا شهرداری است تخصصی ایجاد می کند 12 ماه ۱۴۰۱ مشارکت در احتمالاً خواهد بود، در واقع بحث و جدال نورپردازی بلوارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای گردشگری مشابه با “تپه چغا” هر دو تپه شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک مشهور فدک نیز به همین دلیل اقدامات مؤثر 12 ماه ۱۴۰۱ خواهد بود، احتمالا تخصصی ایجاد می کند جاری مشارکت در است.

رئیس شورای اسلامی کلان شهر بروجرد تصریح می‌تنبل: در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ تعهد بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود فضای گردشگری در داخل تپه چغا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه فدک را خواهیم داشت کدام ممکن است به همان اندازه نیمه 12 ماه این تعهد‌ها فقط در موردً تمام احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای مناسبی برای خیس شدن مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی بهترین برای ساکنان بروجرد فراهم احتمالاً خواهد بود. {مدیریت} شهر دغدغه توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود کلان شهر را دارد به همان اندازه همواره شهر پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌رو داشته باشیم.