دعای روز بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نهم} ماه رمضان+صوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر می کند


دعای روز بیست و نهم ماه رمضان+صوت و ترجمه

رمضان نهمین ماه به دلیل ماههای قمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه نزول قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دور هم جمع شوید خداوند است. مزیت ماه رمضان قابل توجه نه زیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حد و مرز است، {در این} ماه درهای آسمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهشت گشوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درهای جهنم معامله بسته می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفس های ممکن است داشته باشید تسبیح، خواب ممکن است داشته باشید پرستش، حرکت هایتان مقبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعاهایتان مستجاب است.