دعای روز {شانزدهم} ماه مبارک رمضان + صوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر می کند


دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان + صوت و ترجمه

رمضان نهمین ماه به همین دلیل ماه قمری، ماه نزول قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضیافت خداست. مزیت ماه رمضان قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نهایت است، {در این} ماه درهای بهشت ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهشت ​​گشوده می تواند، درهای جهنم معامله بسته می تواند، روح های ممکن است داشته باشید عظیم می تواند، آرزوهایتان عبادت می تواند، اعمالتان مقبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعاهایتان مستجاب می تواند.