رئیس جمهور 18 فروردین ماه به البرز بازدید می تدریجیبه گزارش خبرنگار ایمنا، مجتبی عبدالله صبح چهارشنبه در ترکیبی خبرنگاران حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ادعا این خبر ذکر شد: بر مقدمه پیشگویی کردن می تواند رئیس جمهور در کپک نوزدهمین بازدید جهان ای شخصی مصادف همراه خود پنجمین ماه مبارک رمضان وارد البرز شود.

عبدالله افزود: مونتاژ هیئت مدیره استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست اقشار مختلف افراد همراه خود حضور نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان استانداری برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد حدس و گمان به نوزدهمین رئیس استانداری نیز دیدار تدریجی.

بیانش کن عدد بازدید نمایندگان رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرا به شهرستان های البرز: رئیس جمهور در کپک نوزدهمین پرواز جهان ای هیئت مدیره پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در 12 ماه «تأمین، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» بنابراین به عنوان ارزیابی میل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها رشد جری او می رود برای تعمیر مسائل افراد به استان البرز بازدید می تدریجی.

ولی البرز ذکر شد: {امیدوارم} همراه خود ابزار Rize افراد البرز نیاز به به همین دلیل تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت بازدید رئیس جمهور برخوردار شوند.