رئیس: نماد 12 ماه تصویر استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین ملت استحجت الاسلام والمسلمین محمدتقی رئیس اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو اطلاع رسانی همراه خود خبرنگار ایمنا قابل مقایسه با را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در} نتیجه گیری مانترا 12 ماه «تأمین، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی اشتغال» آنچه مقام معظم مدیریت فرمودند کلید بزرگی بر استقلال، سیستم مالی، تأمین ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر وابستگی است.

وی همراه خود مقوله ای اینکه {نباید} توجه تمیز کردن با سوی اکنون نیست مکان های بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ها معطوف کنیم، شکسته نشده داد: رئیس معظم انقلاب فرمودند ملت ما توسط می آید مکان جغرافیایی، اقلیم، استعدادهای چهارفصل، تأمین، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در} موثرترین مکان قرار دارد. اقیانوس .

جلوی جمعه از قبل اصفهان اظهار داشت: ایران همراه خود استعدادهای قابل توجه نیاز به به اشتغال، تأمین، کشاورزی، باغداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارت معامله با تنبل. ملت ما یک چیز کم ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده نیاز به همراه خود برداشتن ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به بیگانگان ملت را توجیه کرد.

وی افزود: همیشه باید همراه خود استفاده از را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین ملت را به همین دلیل مسائل نجات دهیم کدام ممکن است پایگاهی عقلانی، متوسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی است کدام ممکن است ما را به همین دلیل بیگانگان، خوداتکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نیازی می تنبل. شخصی مدیریتی القاء می تنبل.

رئیس یادآوری: چند مورد آخر وقت پیش یکی در میان انتشارات اصفهان بود قابل مقایسه با زن {در} جهان الگوی رفتاری نوشته کدام ممکن است زعفران می کارم. این فروشنده چند مورد آخر نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 350 کیلوگرم زعفران را به صورت منصفانه تکه اجاره دادن می تنبل 12 ماه صادر شده؛ به همین دلیل این رو وقتی توانایی ذاتی ممکن است وجود داشته باشد {نباید} {اجازه} حضور توانایی ها را بدهیم به همین دلیل بازو ارائه برو

وی شکسته نشده داد: اصفهان مهد تمدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت بود. چرا نیاز به کالا بین المللی شناخته شده به عنوان تلاش های هنری وارد شود {در حالی که} {متاسفانه} 80 شانس تولیدات تجاری اصفهان تعطیل شده است.

جلوی جمعه از قبل اصفهان خاطرنشان کرد: برای اصفهانی هایی کدام ممکن است منشا {کار} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشریت فروشنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعتگر گوش دادن به آن خبر تعطیلی واحدهای تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی آزار دهنده است. به همین دلیل این رو پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به کمک توانایی ها {سرعت} شخصی را کم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها را هدایت کنید به همان اندازه همراه خود غریبه ها ارتباط برقرار نکنیم.

وی افزود: مقام معظم مدیریت {چیست}؟ قابل مقایسه با قرار است به آنها بروند مانترا 1401 را اوج دادند. واقعیت برای ادامه دادن استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی ملت، مهم برداشتن وابستگی به بیگانگان است.