راهی که در آن اندازی ایستگاه های انباشت سبزی های نوروزی در داخل قارن لینگانحمید شهبازی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا نزدیک به اینکه سیزدهمین روز به دلیل فروردین ماه را روز آسایشگاه همراه خود شخصیت نامگذاری کرده اند، اظهار داشت: زمانی را همراه با خانوار می گذرانند.

وی افزود: سیزدهمین روز به دلیل وروردان فرصتی برای اشاعه سنت مهربانی همراه خود شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسداشت این سرمایه گرانبهای خدادادی است دلیل این است منظور شهرداری لینگان همراه خود فرا {رسیدن} روز شخصیت 2 ایستگاه برای انباشت سرسبزی نوروزی فکر است. “

شهردار سده لنجان خاطرنشان کرد: این ایستگاه ها به دلیل ساعت 7 صبح به همان اندازه 7 عصر در داخل وارد کنید پارک ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد کنید بوستان های ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهستانی ورزش می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزی های نوروزی به ساکنان عرضه دانش می تواند باشد. بنابراین به عنوان بهبود نظافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکیزگی کلان شهر.

شهبازی همراه خود خاص اینکه اقدامات محقق شده در داخل راستای نگه داشتن پاکیزگی کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی به دلیل اطراف زیست شهر در داخل جاری اجراست، تصریح کرد: ایستگاه های انباشت سبزی های نوروزی در داخل 2 فاصله کنار هم قرار دادن خدمت رسانی به ساکنان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل بدست آمده سبزی های نوروزی کیسه های {زباله} اهدا می تواند باشد به همان اندازه {زباله} هایی کدام ممکن است تأمین می کنند انباشت نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل شخصیت رها نمی شوند.