رفتن به مشاور ولی فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اصفهان به دلیل پارک فدکآیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد مشاور ولی فقیه قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اصفهان به در کنار علی قاسم زاده شهردار اصفهان عصر یکشنبه 7 فروردین 1301 به دلیل اردوگاه لحظه ای حیاط پشتی فدک رفتن به کردند.