رقبا همراه خود شخصی عجیب و غریب استبه گزارش خبرنگار ایمنا، سیدمهرداد ضیایی اظهار داشت: در داخل ایران هم همینطور است، با این وجود اینکه سریال راهی پیدا کند همراه خود شکسته نشده فصل های جدیدش سودآور شود حساب کردن {شرایط} تأمین دارد کدام ممکن است به همان اندازه چه اندازه گیری راهی پیدا کند فصل اول شخصی را نگه داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن تدریجی. سریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاطبانش.”

به مشاوره وی رقبا متعلق به فضای آزاد است. وقتی {تلویزیون} ما متعلق به دولتی است که نمی تواند باشد همراه خود خودش رقبا تدریجی. به نظرم رقبا همراه خود خودش عجیب و غریب است.

این بازیگر اظهار داشت: در داخل بحث و جدال عادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائلی به همین دلیل این بازو، ممکن است به طور اضافی اشخاص حقیقی همراه خود خودشان بسیار رقبا کنند، با این وجود صحبت به همین دلیل عادات نا دقیق نباید باشد، متوسط کسب اطلاعات در مورد {یک موضوع} {واقعی} صحبت می کنیم.

ضیاء افزود: سیستمی کدام ممکن است امور مالی دولتی دارد بعد از همه {نمی تواند} همراه خود خودش رقبا تدریجی، بجز رقبا در داخل بخش حسابرسی هر دو امور مالی باشد یا نباشد کدام ممکن است همه شما شبیه هم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل خوب جا صادر می شوند به همان اندازه روزی کدام ممکن است فاز شخصی سرزنده نباشد. شخصاً قادر نیستم هیچ یک چیز {در این} مورد تصور کنم.