“روز شخصیت”؛ در داخل {زباله ها} فراموش شده است


به گزارش خبرنگار ایمنا، 13 فروردین در داخل ایمان ایرانیان شناخته شده به عنوان روز شخصیت گردی شناخته می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید که ممکن است یک عرف حسنه است چرا کدام ممکن است {نتایج} تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات چسبیده کرده است کدام ممکن است برای مفید {ماندن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتخار داشتن مسکن کاملا شاد بهترین است بروید. به شخصیت برای تأثیرات سازنده آن خواهد شد بر روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی به دلیل خودمان. با این وجود مشکلی کدام ممکن است 12 ماه هاست در داخل دنیا رفع شده، با این وجود در داخل ملت ما همچنان خوب بلای خالص است، آزاد کردن {زباله} در داخل شخصیت است، بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه پارکینگ ماشین ها مبتلا به {زباله} ویژه به ویژه پلاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه است.

اگر {هر} شخص هر دو مسافری تخصصی ایجاد می کند بزرگراه های شهرستانی بازدید می تنبل، {زباله} ای را در داخل شخصیت رها می تنبل، پس به دلیل قبلی 12 ماه، محیط زیست مبتلا به {زباله} های جمع آوری شده می تواند باشد. نیمه تلخ ماجرا اینجا است کدام ممکن است {زباله} های زیادی به دلیل مسافران به دلیل اقیانوس هر دو جنگل ها می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث اصلاحات زیادی در داخل چرخه اکولوژیکی می تواند باشد. مشاوران می گویند روزی 104 گونه آبزی در داخل دریای خزر مسکن می کردند کدام ممکن است تعدادی از این گونه ها ناشی از ورود به {زباله} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوب به اقیانوس منقرض شدند. به دلیل طرفی جنگل‌های مازندران همراه خود گونه‌های طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانوری کمیاب سابقه {طولانی} دارد. با این وجود در داخل 12 ماه های فعلی ناشی از دفن {زباله} {در این} جنگل ها، تعدادی از گونه ها منقرض شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی در داخل کتاب الکترونیکی های {تاریخی} می توان قرار است به آنها بروند را کشف شد.

مشاوره می تواند باشد حیوانات رام نشده مختلف نیز در داخل شمال ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عوامل این سرزمین در معرض خطر انقراض هستند. تخلیه اکنون مشاهده شده ایم کدام ممکن است نیاز به مضطرب ریختن {زباله} در داخل صحراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صخره ها باشیم.

{هر} ساله در داخل روز 13 فروردین صدها مقاله، گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقع مفید در داخل صفحات وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های مختلف با اشاره به نتایج مضر خلاص شدن از شر {زباله} در داخل شخصیت آشکار می تواند باشد، با این وجود همچنان مشهود است کدام ممکن است همه شما می دانند کدام ممکن است {زباله} را {نباید} در داخل شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیک ریخت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه در داخل شخصیت شاهد انتشار پلاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه در داخل شخصیت است ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن رویکرد نگه داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکیزگی روز شخصیت، باقی مانده است نتوانسته ایم کمتر از در داخل در زمان حال به دلیل ریختن {زباله} در داخل شخصیت توقف کنیم.

واقعاً احساس تعلق به تنظیم زیست {حلقه} مفقوده ایمنی به دلیل شخصیت ملت است

رضا شیخ پور کارشناس دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر تنظیم زیست است وی نزدیک به {اهمیت} پاکیزگی زیست محیطی می گوید: روز به روز به دلیل 12 ماه کدام ممکن است افراد به شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل ها می الگو، شاهد رها شدن {زباله ها} در داخل در سراسر اطراف شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل ها هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق 9 تنها واقعی در داخل روز شخصیت، متوسط در تمام طول سال نیز اتفاق می افتد. ما شاهد این اتفاق ناگوار هستیم.» در نتیجه سنت عادی ملت متأسفانه همچنان در داخل بخش ایمنی به دلیل شخصیت شدید ضعیف است.

وی یکپارچه می دهد: مداوم فعالان تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها پیامدها جبران ناپذیر پرتاب {زباله} های پلاستیکی در داخل شخصیت را به افراد گوشزد کرده اند، با این وجود متأسفانه افراد ملت ما باقی مانده است همراه خود ماده موضوع ایمنی به دلیل تنظیم زیست ناآشنا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیستند شخصیت را به دلیل آن خواهد شد شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی بدانند. بلند مدت.”

این کارشناس دارایی ها خالص همراه خود تاکید بر اینکه افراد نیاز به حس تعلق به تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت داشته باشند، می گوید: این حس تعلق نیاز به به دلیل مشابه دوران کودکی در داخل اشخاص حقیقی نهادینه شود کدام ممکن است یکی در میان نهادهای تاثیرگذار {در این} زمینه آموزش است. آموزش نیاز به این ماده موضوع را شدید بگیرد با این وجود {متاسفانه} تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی به دلیل شخصیت فینال میل های درسی آموزش است.

شیخ پور می گوید: «سنت 9 تنها واقعی در داخل بعد ظریف افزاری، متوسط در داخل بعد طاقت فرسا افزاری نیز ساخته می تواند باشد.» وقتی در داخل پارک های جنگلی ملت شکاف بین {زباله ها} اینقدر بارگیری است، خالص است کدام ممکن است افراد {زباله} های تمیز کردن با جاری شخصی رها کنند. ” این پرس و جو را نیاز به به دلیل مسئولان در داخل مناطقی به دلیل شخصیت کدام ممکن است شاهد حضور مسافران بیشتری هستند پرسید کدام ممکن است چرا زیرساخت های حداقلی جلوگیری از جلوگیری از پرتاب {زباله} در داخل شخصیت مربوط به راه اندازی {زباله} در داخل قبلی دهه گذشته بعد با عرضه می شود؟

وی می افزاید: در داخل بعد {برنامه ریزی}، سنت سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی به دلیل تنظیم زیست، نهاد دانشگاهی اساساً بیشترین سهم را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بعد طاقت فرسا افزاری، فرآیند مقدماتی آن خواهد شد بر عهده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به {در این} زمینه اقدامات اجباری را مشارکت در دهد. آگاه باشید.” جنگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت کشورمان به مرحله انفجار مقدار {زباله} های پلاستیکی آشکار شده رسیده است کدام ممکن است آرم دهنده ناکارآمدی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل زمینه ایمنی به دلیل تنظیم زیست و متوقف کردن بهبود {زباله} های پلاستیکی خلوت است.

لزوم آگاه باشید تا حد زیادی گروه های تنظیم زیستی به مسائل شخصیت

شیخ پور یکپارچه می دهد: اگر کار کردن مسئولان ما مناسب بود افراد واقعاً احساس تعلق به سرزمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست شخصی می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین {زباله} های پلاستیکی را در داخل شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل ها رها {نمی کردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متاسفانه} همه شما مسائل زیست محیطی در داخل ملت قابل انتساب به خوب عدم دانش به دلیل تعلق.”

وی نزدیک به ورزش ماندگار برخی گروه های افراد نهاد برای انباشت {زباله} در داخل شخصیت ذکر شد: این {کار} گروه های افراد نهاد بدون در نظر گرفتن ارزشی کدام ممکن است دارد محاصره نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه گروه های افراد نهاد تنظیم زیست غیر از اینکه در داخل بخش تنظیم زیست سرزنده باشند، این قالب بازسازی شده است. خوب گیرنده به دلیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین

این سرزنده تنظیم زیست می افزاید: بارهای گروه های افراد نهاد تنظیم زیست غیر از اعتراض به چالش های دخیل در داخل تخریب تنظیم زیست، ً به پسر اسباب بازی های دولتی شدند کدام ممکن است به ساده چشم انتظار اکتسابی چالش به دلیل اسباب بازی ها هستند. اثربخشی گروه های افراد نهاد تنظیم زیست در داخل ملت در داخل 12 ماه های فعلی کاهش یافته است است.

وی نزدیک به اینکه شیخ بور نرم افزار موفقی به دلیل سوی تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص ملت برای به مقیاس عقب {زباله} های باقی مانده در داخل شخصیت فراهم کردن نکرده است، می گوید: وضعیت امور مرکز محل دفن {زباله} در داخل بزرگراه هراز {فاجعه} موارد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {فاجعه} زیست محیطی پایانی ندارد. همین جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام نمی شود. سد آبی هراز در داخل زیرین بازو این وسط تحمیل می تواند باشد کدام ممکن است {خطرات} زیادی برای آب های سد به در کنار دارد.

اعتقاد به قوانین زیست محیطی قابل انتساب به همه شما مسائل زیست محیطی است

وی ذکر شد: گروه تنظیم زیست در نظر گرفته شده می تنبل کدام ممکن است خوب نهاد نظارتی است. تا حد زیادی است 13 مقررات ابتدایی آمده است کدام ممکن است {وظایف} قوه مجریه اجرای مقررات کلید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ردیابی ای به نظارت مقررات ابتدایی بر {وظایف} قوه مجریه نشده است. فرآیند نظارت بر عهده قوه مقننه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اساسی بر عهده رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های افراد نهاد است.

این کارشناس دارایی ها خالص می گوید: به همان اندازه روزی کدام ممکن است مورد توجه قرار گرفت گروه تنظیم زیست به {وظایف} شخصی گوش دادن به اندازه کنترلی باشد یا نباشد، وضعیت امور زیست محیطی ملت به مشابه بعد بسیار مهم به احتمال زیاد خواهد بود، یگان ایمنی تنظیم زیست همراه خود بیش به دلیل 2 هزار نفر {به طور کامل} سرزنده است. دوستداران تنظیم زیست در داخل ملت.

وی یکپارچه داد: در داخل هیچ کجای دنیا موجودات اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گیاهی به طور به صورت جداگانه {مدیریت} نمی‌شوند، در داخل بیش به دلیل 160 ملت این 2 دسته همراه خود هم {مدیریت} می‌شوند، با این وجود در داخل ملت ما این 2 دسته به صورت جداگانه {مدیریت} می‌شوند، مخصوصاً فرآیند ایمنی به دلیل محافظت طبیعی بر عهده جنگل‌ها است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ایمنی به دلیل حیات وحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات اکنون نیست پاسخگویی تنظیم زیست بر عهده گروه تنظیم زیست می باشد یا نباشد.

شیخ پور نزدیک به نامه ای به امضای 110 نفر به دلیل اساتید دانشکده دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست مبنی بر ترکیب گروه تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جنگل ها در داخل خوب وزارتخانه، ذکر شد: {در این} نامه به دلیل روسای قوای سه گانه خواستیم به همان اندازه گروه تنظیم زیست را تشکیل دهند. وزارت دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست در نتیجه این جدایش، جدایی گروه های متولی اکوسیستم ملت همراه خود اکوسیستمی کدام ممکن است موجودات اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گیاهی را به صورت جداگانه {مدیریت} می کنند، شکاف زیادی دارند.

اساساً بیشترین تخلفات زیست محیطی در داخل روز شخصیت اتفاق می افتد

محمدرضا استاندارد فر متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو صفحه بحث مخاطرات زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ایمن وی نزدیک به سونامی سفرهای نوروزی در داخل ملت می گوید: امسال بیش به دلیل 2 12 ماه است کدام ممکن است اساساً بیشترین بازدید کنندگان سایت را در داخل استان های شمالی ملت در داخل ایام نوروز شاهد هستیم کدام ممکن است قطعا همه شما {اینها} موقعیت مهمی در داخل خلاص شدن از شر بزرگراه ها دارد. تنظیم زیست ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در داخل روز شخصیت امسال. بیش به دلیل 12 ماه های قبلی شاهد تخریب شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب {زباله ها} هستیم.

وی یکپارچه می دهد: اگرچه 13 فروردین ماه شناخته شده به عنوان روز شخصیت شناخته می تواند باشد، با این وجود در داخل در زمان حال شاهد اساساً بیشترین تخلفات در داخل بخش تنظیم زیست هستیم، {متاسفانه} کارکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه عنوان گذاری در زمان حال کدام ممکن است مشابه ایمنی به دلیل شخصیت است به عمومی به فراموشی سپرده شده است. “

یکی در میان اعضای صفحه بحث مخاطرات زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ایمن در داخل ملت می گوید: علت ایجاد آن خواهد شد اینجا است برای {آزادی} {زباله} در داخل شخصیت عدم سنت سازی برای پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن تنظیم زیست است. علاوه بر این این، متأسفانه شاهد استقبال مردمی ترین به دلیل ظروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیسه های پلاستیکی یکبار خوردن هستیم، به همین دلیل خالص است کدام ممکن است روز پس از روز بر میزان {زباله} های پلاستیکی تأمین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلوت در داخل شخصیت افزوده شود.

استاندارد اور یکپارچه می دهد: {متاسفانه} باقی مانده است نتوانسته ایم افراد را قانع کنیم کدام ممکن است کمتر از در داخل روز شخصیت ظروف یکبار خوردن پلاستیکی همراه خود شخصی نبرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اعلان نیاز به رسانه ها مشارکت در شود، با این وجود متأسفانه مسائلی به دلیل رسانه سراسری ممکن است وجود داشته باشد که ادعا می کند: افراد را الهام بخش کرده اند کدام ممکن است ظروف نیاورند.» ما ندیدیم کدام ممکن است زمانی خوب موارد شخصیت بسازند.

هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج در داخل زمینه ایمنی به دلیل تنظیم زیست

این کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر بخش فاجعه های بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست می گوید: مقررات ابتدایی {هر} گونه تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هوا تنظیم زیست را ممنوع کرده است، مخصوصاً افراد نیاز به به مقررات ابتدایی پایبند باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی اکنون نیست مرجع ایمنی به دلیل تنظیم زیست ملت است. استان ها نیاز به این سنت سازی کنند، {زباله} های پلاستیکی 9 تنها واقعی در داخل روز شخصیت شخصیت را انصراف می کنند، متوسط در تمام طول سال سعی در داخل تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هوا تنظیم زیست نداشته باشند.

وی تصریح می تنبل: در داخل مقررات ابتدایی، نظام آئین دادرسی مدنی، مقررات مجازات اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای پوشش و متوقف کردن تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هوا تنظیم زیست در داخل ملت خلاء معتبر {وجود ندارد}، با این وجود در داخل اجرای مقررات مسئله ممکن است وجود داشته باشد، مخصوصاً بی معتبر به دلیل شخصی ساکنان به گروه های دولتی مراجعه کنند. در داخل بخش ایمنی به دلیل تنظیم زیست ممکن است وجود داشته باشد، حتی معتبر {داریم} کدام ممکن است اگر شخص خاص شخصیت را تخریب هر دو {آلوده} تنبل، خطاکار محسوب می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به نهادهایی مربوط به گروه تنظیم زیست، قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید… همراه خود آن خواهد شد برخورد کنند.

یکی در میان اعضای صفحه بحث مخاطرات زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ایمن می گوید: حتی در داخل مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسنامه تنظیم زیست مداوم عنوان شده کدام ممکن است تخلفات زیست محیطی نیاز به به سامانه تلفنی 1504 اطلاع دانش شود، با این وجود {متاسفانه} {در حال حاضر} هیچ خوب به دلیل تخلفات را تفسیر {نمی کنیم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای توجه کردن به شنیده نمی شود.» بی نظمی هایی ممکن است وجود داشته باشد.

استاندارد فر می افزاید: به افراد آن را تایید در داخل در زمان حال جلوگیری از جلوگیری از تاج گذاری به دلیل منازل بیرون نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همچنان در داخل در زمان حال آرزو به وارد شدن به شخصیت را دارند غیر از وارد شدن به شخصیت در داخل پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی های منطقه ای حضور داشته باشند. کدام ممکن است همانقدر کم {آسیب} را برای شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست دارند. ملت را وارد کنید.

تمرین عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از {مشارکت} عادی، رویکرد گروه تنظیم زیست به ایمنی به دلیل شخصیت

مرتضی جمشیدیان فرمانده یگان تنظیم زیست اصفهان وی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا نزدیک به موقعیت این گروه در داخل نگه داشتن شخصیت اظهار کرد: معضل خلاص شدن از شر {زباله} در داخل شخصیت در این زمان به حداقل یک فاجعه زیست محیطی در داخل ملت بازسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متاسفانه} مقدار {زباله} های تولیدی به طور قابل توجهی {زباله} های پلاستیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکبار خوردن است. ظروف رها شده شخصیت هر روز در داخل ملت شدید بالاست.

وی نزدیک به {خطرات} {زباله} های پلاستیکی برای شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجودات اقامت، ذکر شد: پوشش گروه تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} عادی آن خواهد شد در داخل استانداری ها برای به مقیاس عقب ضایعات پلاستیکی ذاتاً استفاده به دلیل قابلیت های تمرین عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} مردم است. خوش شانس گروه توانست هر کدام را مشارکت در دهد.” جزء برای مشارکت در اقدامات پذیرفته شده است.

فرمانده یگان تنظیم زیست اصفهان یکپارچه می دهد: ما معتقدیم افراد نیاز به مسبب باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل علت ایجاد این گروه تمرین همگانی را محور پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب {زباله} های خلوت در داخل شخصیت قرار دانش است چرا کدام ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است افراد حاد آگاه بوده اند. حتی می تواند نمی توان به دلیل قرار است به آنها بروند پیش بینی داشت کدام ممکن است {زباله} های شخصی را در داخل شخصیت رها کنند.

قوانین زیست محیطی در داخل نگه داشتن تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت بعد نظارتی دارد

جمشیدیان می گوید: گروه تنظیم زیست خوب اسباب بازی دولت معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند این گروه نظارت است تنها واقعی به این علت ایجاد کدام ممکن است این گروه نیروی انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره اعتبار اجباری برای دسترسی منطقه تحمیل را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر افراد {مشارکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} اجباری را نداشته باشند. همکاری در داخل زمینه ایمنی به دلیل تنظیم زیست، گروه تنظیم زیست پیشرفته ترین و پیشرفته ترین توسط می آید نیروی انسانی است کدام ممکن است توانايي کنار آمدن با مجرمان در داخل زمینه شخصیت معمولاً نیست.

افراد نیاز به فرآیند بسیار مهم عدم ریختن {زباله} در داخل شخصیت به طور قابل توجهی {زباله} های پلاستیکی را توجه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین زیست محیطی توسط می آید نیروی انسانی {نمی تواند} به دلیل پرتاب {زباله} در داخل شخصیت توقف تنبل، تنها واقعی کاری کدام ممکن است این گروه احتمالاً برای به مقیاس عقب پرتاب {زباله} های پلاستیکی مشارکت در دهد. ” وی به افراد واقع مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار داد {زباله} های پلاستیکی شخصی را در داخل شخصیت رها نکنند.

این مقام به فرماندهی افزود: برخورد قهرآمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی {نمی تواند} در داخل به مقیاس عقب بقایای بقیه در داخل شخصیت کارآمد باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده موقعیت دلسرد کردن خواستن مدت زمان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است این سنت در داخل بین {افرادی که} شخصیت را به دلیل آن خواهد شد شخصی می دانند، راه اندازی نشود، {نمی توانند} عضویت داشته باشند. مربوط به تنظیم زیست پیش بینی می شود بتوان {در این} زمینه سودآور شد.