روز {ششم} در کمپ سیاحتی فدک
پارک فدک تنها واقعی اقامتگاه کوتاه مدت {مسافران} نوروزی است کدام ممکن است میهمانان نوروزی در ایام عید به دلیل پتانسیل ها این توالی بهره مند می شوند.