روز چهارشنبه، اکتشافات اخیر هابل ادعا می تواندبه گزارش ایمنا، مسئولان نرم افزار تلسکوپ فضایی هبل روز چهارشنبه 30 مارس، آنها خواهند شد داده ها جدیدی به دلیل اکتشافات این تلسکوپ فضایی را به اشتراک گذاشتند. اطلاعیه ناسا: پیدا می کند رکورد شکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهدات اخیر {هیجان انگیز} به دلیل تلسکوپ فضایی 32 ساله هبل تضمین ها

نزدیک به گستره ورزش تلسکوپ فضایی هبل به دلیل رصد سیارات فراخورشیدی گرفته به همان اندازه کهکشان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه گیری‌گیری انبساط جهان، کدام ممکن است حتی جایزه نوبل را برای گروه رصد تلسکوپ اکتسابی کرد، حدس زدن چیزهای جدیدی کدام ممکن است ناسا وعده اطلاعات است دردسر است.

ناسا داده ها کمی فقط نزدیک به این اکتشافات فراهم کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده وعده اکتشافات اخیر را داد. هبل این 9 تنها واقعی توجه ما را به دلیل جهان انتخاب می دهد، منطقی عالی زمینه تحقیقاتی {هیجان انگیز} برای {کار} مشترک است. هبل او می رود همراه خود تلسکوپ فضایی اخیر پرتاب شده، «جیمز اینترنت» بلند مدت را خواهد راه اندازی.

تلسکوپ فضایی جیمز اینترنت در 25 دسامبر به خانه پرتاب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} در جاری ترتیب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق ابزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه های شخصی برای {کار} رصد مشترک است کدام ممکن است تصور به در ژوئن تحریک کردن شود.

هبل ممکن است حتی آماده شدن برای سالگرد جدایی به دلیل شاتل فضایی «دیسکاوری» در 25 آوریل 1990 را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار آن قرار است در خانه. دانشجویان گروه عملیاتی تلسکوپ جیمز اینترنت در ماه‌های فعلی دیده شده است‌اند کدام ممکن است روش های آسان به دهه گذشته‌ها رصد هبل این تلسکوپ شناخته شده به عنوان چراغی برای این تلسکوپ اخیر راهی که در آن اندازی شده حرکت می تنبل.

با این وجود، افسران ناسا می گویند “جیمز اینترنت” جانشین آن قرار است است هبل تقاضا بدهید، با این وجود ناسا انتظار است هبل کمتر از به همان اندازه نوک 12 ماه 2020 به {کار} شخصی با آن همراه باشید. با این وجود هبل در اکتبر 2021 همراه خود مشکلی مواجه شد کدام ممکن است گجت‌هایش را برای چند قبلی هفته به دلیل {کار} انداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین برداشتن شد، با این وجود در دسامبر به حالت فشرده {بازگشت}. این تلسکوپ فضایی نیز در جولای 2021 به دلیل عالی نقص قابل توجه قابل توجه خطرناک کرد.

فضانوردان شاتل فضایی هر چند قبلی 12 ماه یکبار به آنجا می توسعه هبل آنها خواهند شد شرکت ها فراهم کردن کردند، با این وجود همراه خود بازنشستگی نرم افزار شاتل فضایی در 12 ماه 2011 را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال مأموریت خدماتی این گروه متوقف شد. هبل در 12 ماه 2009 چاپ شده شد.

حساب کردن نمی رود جیمز اینترنت به دلیل این شرکت ها بهره مند شود، در نتیجه در عالی وضعیت دور قرار دارد هبل این در عالی سطح گرانشی ایمن به تماس گرفتن لاگرانژ 2 در 1.5 میلیون کیلومتری پایین واقعاً کار می کند.

فراوان به دلیل {جدیدترین} تصاویر چاپ شده شده است هبل ماده موضوع رصد کهکشان ها بود، برای نمونه، جای می دهد عالی کهکشان مارپیچی کدام ممکن است بخشی به دلیل صورت فلکی سنبله است، کدام ممکن است راهی که در آن شیری ما نیز بخشی به دلیل آن قرار است است.

منبع مفید: ایسنا