زنان ورزشکار اصفهان – آمنهبه گزارش خبرنگار ایمنا، فرزانه کلهادوزان در داخل صفحه وب سفارشی شخصی در داخل اینستاگرام کسب اطلاعات در مورد خوشحال از زنان اصفهانی نوشت:

“حیاتی ترین های جهان شیفته افرادی به انگشت آمده است کدام ممکن است روزی کدام ممکن است به نظر می رسد امیدی وجود {نداشت} به مشکل یکپارچه دادند.

تبریک به زنان پرتلاش شهرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک به {مادر} ترانه کدام ممکن است امید را در داخل گروه اقامت کرد.

هیچ شبی نوک مسکن نباید باشد

به همین دلیل جانب پایین – جایگزین {هر} ساعت شب خورشیدی همه چیز دوباره {طلوع} می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح یکی دیگر را بشارت می دهد، مخصوصاً امید به هیچ وجه نمی میرد.

برای دارید آرزوی روزافزون در واقع دارم، دخترانم.