زنی کنوانسیون DNC صحبت کرد همراه خود Healthline دانستن درباره نابودی پدرش COVID-19 صحبت کردزنی کنوانسیون DNC صحبت کرد همراه خود Healthline دانستن درباره نابودی پدرش COVID-19 صحبت کرد