ساماندهی ارگ {تاریخی} گوگاد-امینهحسینعلی محمدی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا همراه خود خاص اینکه اکنون فضای بی تجربه شهر است گوگد وی همراه خود خاص اینکه بدون در نظر گرفتن پارک ها، بلوارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپناه ها حدود 160 هزار متر {مربع} است، اظهار داشت: سرانه فضای بی تجربه {برای هر} شهروند 25 متر {مربع} است.

وی همراه خود خاص اینکه 13 نفر در داخل بخش فضای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان شهر ورزش می کنند، افزود: همراه خود راهی که در آن اندازی حیاط پشتی گل النرگس، حیاط پشتی الشفا، القرنی الراحیل، پارک {مجاور} ارگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای بی تجربه شهر راهی که در آن اندازی شد. گوگد حدود 165 هزار متر {مربع} بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب متر {مربع} به سرانه فضای بی تجربه شهر اضافه می تواند.

شهردار گوگد در موضوع ساماندهی اطراف پیرامون ارگ {تاریخی} کلان شهر گوگدنکته: اگرچه این ارگ {تاریخی} متعلق به فاز شخصی است، با این وجود اقدامات خوبی برای زیباسازی فراگیر ارگ، اصلاح، باغ کاری، حیاط پشتی گل، آبرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیاری مرطوب برای فضای بی تجربه صورت گرفته است.

علی محمدی اظهار داشت: در داخل محله ارگ ماموریت احداث بوستان در داخل زمینی به مساحت حدود 3500 متر {مربع} فکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه گاهی روز شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته جنگل کاری 30 اصله نهال به تماس گرفتن شهدای کاشته شدیم. حیاط پشتی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت در دید تحریک کردن می تواند.