ساماندهی {علائم} راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی در داخل چهارباگتقی محبی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا همراه خود مقوله ای اینکه {علائم} بهترین راه ها، بهترین راه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {علائم} راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی در داخل چهارباغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مناطق} اصلاح کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی می تواند، اظهار کرد: پس به دلیل راه اندازی تابلوهای دفترچه راهنما. لیستتابلوی عظیم «خوش آمدید» در داخل وارد کنید چهارباغ به دلیل جاده پیام بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شده است.

وی همراه خود احترام به دلیل زحمات معاونت ارائه دهندگان شهر در داخل تولید تابلوهای وارد کنید کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی چهارباغ، افزود: این اقدامات در داخل راستای تسهیل در داخل تردد ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} در داخل نوروز، تقویت بازدید کنندگان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی یکپارچه ممکن است داشته باشد. وارد کنید های کلان شهر.”

کارگزار ارائه دهندگان شهر شهرداری چهارباغ به دلیل پاکسازی جاده بلوار پیام خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: این درگیر شدن راستای رضایت ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور تمامی عناصر ارائه دهندگان شهر تکمیل شده است.

محبی تاکید کرد: در نتیجه ازدحام بازدید کنندگان در داخل خیابان بلوار پیام، این {مسیر} حیاتی طی ماه های قبلی به طور مرتب ارائه دهندگان شهر شهرداری چهارباغ پاکسازی شده است.

معاون ارائه دهندگان شهر شهرداری چهارباغ اظهار داشت: همراه خود اصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت شهردار، عملیات نظافت، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انباشت {زباله} در داخل تمامی {مناطق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلات شهر به طور قابل توجهی وارد کنید های کلان شهر در داخل اصل {کار} کارگزار شهرداری قرار دارد. ارائه دهندگان شهرداری چهارباغ