سامسونگ بر گجتی بر الهام {واقعی} به یادماندنی {{کار}} می‌تدریجی


به گزارش سرویس می تدریجی ایمنا، به تذکر می‌رسد کدام رمزگشایی ممکن است به طور اضافی تصویر سامسونگ 2 {{پرونده}} اخیراً در داخل درون گروه تصرف مذهبی موسوم به WIPO ممکن است به طور اضافی کدام یک از آنها را گزارش تدریجی این تصویر بر گجتی تا حد زیادی منطقی سازی بر فناوری {واقعی} {واقعی} (XR) {{کار}} می‌تدریجی. {{پرونده}}های فعلی سامسونگ به 2 عنوان ارزان Galaxy VR را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید Galaxy 360 را {انتخاب کنید}.

نمایندگی سامسونگ الکترونیکسدر داخل درون مصاحبه‌های داخل کنگره بین‌المللی بین‌المللی به غیرمستقیم اعلام کردن کرده است کدام ممکن است کدام یک از آنها ممکن است به طور اضافی این نمایندگی را در داخل مدت زمان زمان بسیار طولانی‌تری در داخل تذکر داشته باشیم کدام ممکن است این علت را برای الهام {واقعی} {واقعی} سفارشی افشای خواهد کرد. {{با این وجود}}، چیزهای بی تا حد زیادی در دسترس است گجت راهی که در آن اندازی نشده است به سادگی به راحتی در دسترس است است قرار نگرفته است. که هنوز است مثبت نخواهد بود کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی گجت فینال سامسونگ جز هدست‌های {واقعی} {واقعی} دیجیتال در نظر گرفته شده می‌شود {هر} دوک واقعیت واقعی {واقعی} افزوده باشد یا نباشد؟

معمولاً در داخل موردهای ارزان فعلی، احتمالاً {{هر}} سیستم کدام عنوان ممکن است به طور اضافی در کنار شخصی باشد یا نباشد است که علت عبارت Galaxy در داخل درون شناخته شده به عنوان منصفانه مورد استفاده بیشتر از تا حد زیادی به همین دلیل مشارکت در احتمالاً وجود خواهد داشت. ممکن است به طور اضافی {به طور کامل} گجت تا حد زیادی منطقی سازی بر XR سامسونگ بر ارتباط بین چند قبلی سیستم سری گلکسی متمرکز باشد یا نباشد هر دو نباشد. نمایندگی سامسونگ الکترونیکس پیش است که علت این اعلام کردن قابل دستیابی بود کدام یک از آنها به همین دلیل این تصویر ها بر روی چند قبلی سیستم زودتر را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین سیستم های مختلف خانوارها را {انتخاب کنید}. گلکسی کانون عمده دارد.

The post سامسونگ برجتی بر الهام واقعیت واقعی به یادماندنی {{کار}} می‌تدریجی اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.