سردردهای میگرنی در کنار همراه خود حالت تهوع: رویکرد عالی به سندرم استفراغ فاصله ای در داخل 2 جوانان

سردردهای میگرنی به طور قابل توجهی ناتوان کننده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً همراه خود حالت تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفراغ در کنار هستند. من خواهم کرد اخیراً 2 جوانان رنج بردن از سندرم استفراغ چرخه ای را {درمان} کردم. یکی از آنها در نظر گرفته مبتلایان زنی 16 ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی دیگر مردی 14 ساله بود. هر کدام به همین دلیل میگرن های مکرر، تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفراغ مبارزه کردن می بردند –معمولاً به بعد ای است کدام ممکن است زمان ها به همین دلیل دانشگاه غیبت می تدریجی. {بیماری} کدام ممکن است برای هفته‌ها غیبت می‌کرد، ممکن است بخواهید منصفانه مربی شخصی داشت. پس به همین دلیل معاینات متنوع مشتاق در مورد اسناد رایج، یک چیز در داخل سیستم گوارش کشف شد نشد، متعاقباً داروهای میگرن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای ضد استفراغ (جلوگیری از جلوگیری از استفراغ) به قرار است به آنها بروند دانش شد. در وضعیت ضعیف سلامتی شخص من خواهم کرد حتی راضی شده بود کدام ممکن است برای برداشتن آپاندیس روش جراحی تدریجی! هر کدام در وضعیت ضعیف سلامتی همچنان عوارض، حالت تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفراغ را تخصص می کردند. هر کدام در وضعیت ضعیف سلامتی بی خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل ریتم {شبانه روزی} داشتند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحویل داد زمان، اسناد نتوانستند یک چیز پیدا کنند، ایده کردند کدام ممکن است مبتلایان من خواهم کرد دروغ گفتن می‌گویند هر دو آن را به راه روانی ناراحت هستند. متعاقباً قرار است به آنها بروند توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای ضد مالیخولیا قدرتمند را تجویز کردند کدام ممکن است فایده ای {نداشت}.

وقتی همراه خود بیمارانم جلب رضایت کردم، قرار است به آنها بروند در داخل حالت غمگینی بوده اند. شدیدتر به همین دلیل آن قرار است، متخصصان نه در نظر گرفته شده می کردند کدام ممکن است قرار است به آنها بروند “حلقه دار” هستند. اولیه کاری کدام ممکن است کردم اصلاح کردن برنامه کاهش وزن او می رود بود. هر کدام در وضعیت ضعیف سلامتی مقدار بیش از حد از قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای غنی به همین دلیل کربوهیدرات بلعیدن کردند. همراه خود تحویل داد زمان، این نتیجه در عدم ثبات هورمونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم ضعیف شد. گروه در کل این تصور را می پذیرد کدام ممکن است این وعده های غذایی هنجار مناسب هستند، با این وجود سمیت قرار است به آنها بروند موذیانه است. به صورت جداگانه شکر را نیاز به منصفانه درمان دانست. همراه خود تحریک یکسان گیرنده‌های مغزی معادل هروئین، «قند نخست» به دارید می‌دهد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس دارید را به پایین می‌اندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حالت «سنگ کربوهیدرات» می‌سوزاند. برای اینکه همه چیز دوباره واقعاً احساس بهتری داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی کمتر آزرده شویم، اصولاً نیاز می کنیم. ما آخر تصدیق می کنیم کدام ممکن است یادگیری نحوه این عادت مزمن نتیجه در دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} مغزی تحلیل گذشت است، با این وجود در داخل برنامه کاهش وزن عادی یانکی همچنان عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید “مناسب” است. بدن ما برای خوب شدن به بلوک‌های ساختمانی دقیق می خواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مبتلایان آن قرار است‌ها را خریداری شده نمی‌کردند.

در داخل یکسان زمان، من خواهم کرد آرزو می کردم کدام ممکن است وضعیت امور سیستم گوارشی قرار است به آنها بروند را تقویت ببخشم به همان اندازه بتوانند غذای خوبی را کدام ممکن است تنظیم به مصرف کردن کرده اند خیس شدن کنند. هضم همراه خود جویدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنزیم های در دسترس در داخل بزاق تنظیم می تواند باشد. سپس با استفاده از مری به شکم {می رود}، {جایی} کدام ممکن است برای تجزیه پروتئین ها به 1 جو اسیدی می خواهد. ترکیبی دقیق صفرا به همین دلیل کیسه صفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آنزیم های لوزالمعده به داروها مغذی به همان اندازه در داخل {روده} کودک خیس شدن شوند. متخصصان کامل نگر 12 ماه هاست کدام ممکن است می دانند فلور {روده} منصفانه ارگانیسم بسیار مهم همزیستی در داخل ماست. هر کدام در وضعیت ضعیف سلامتی سابقه بلعیدن آنتی بیوتیک هایی داشتند کدام ممکن است فلور قرار است به آنها بروند را اصلاح داد. سؤال به همین دلیل مبتلایان با توجه به اقدامات {روده} معمولاً مشتاق در مورد اسناد نادیده گرفته می تواند باشد، ویژه به ویژه روزی کدام ممکن است در وضعیت ضعیف سلامتی برای عوارض میگرنی در داخل آنجا است. همراه خود فراهم کردن تقویت می کند های غذایی به این مبتلایان، به قرار است به آنها بروند پشتیبانی کردم به همان اندازه معنی گوارشی شخصی را برای خیس شدن دقیق وعده های غذایی ترمیم کنند.

در پایان، باید همیشه به نخاع ظاهر شد کنیم، همراه خود اعصابی کدام ممکن است بین مهره ها وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون می شوند. این ارتباط 2 طرفه بین ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده بدن ما است. هنگامی کدام ممکن است مهره ها {به درستی} {حرکت} {نمی کنند}، ارتباط مختل می تواند باشد. وضعیت امور خیلی شبیه وضعیت امور ژنرالی است کدام ممکن است توانايي صحبت کردن همراه خود نیروهای شخصی معمولاً نیست. ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندام های گوارشی همراه خود {یکدیگر} همکاری {نمی کنند}. باشد که می تواند یک باشد دلیل ممکن سوء خیس شدن است، با این وجود ممکن است نتیجه نهایی منصفانه برنامه کاهش وزن نامناسب نیز باشد یا نباشد. اگر این اعصاب {ستون فقرات} را شناخته شده به عنوان برداشتن کننده مدار در داخل تذکر بگیریم، آنگاه هنگامی کدام ممکن است عضوی مقدار بیش از حد از اضافه کردن می تواند باشد (به عنوان یک نتیجه برنامه کاهش وزن نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء مصرف شده)، معادل منصفانه سوپاپ آرامش خاطر هر دو یک کودک نوپا نافرمان خاموش می تواند باشد به همان اندازه به همین دلیل {آسیب} اصولاً جلوگیری از جنگ تدریجی. با این وجود، این نیز شناخته شده به عنوان منصفانه مانع شدن برای تقویت حرکت می تدریجی. متعاقباً فینال تکه پازل پرداختن به این ماده موضوع همراه خود اصلاح کردن هم ترازی ساختاری هر کدام در وضعیت ضعیف سلامتی بود.

چندین م componentلفه در داخل زمان خوب شدن موقعیت دارند. اصلاح برنامه کاهش وزن نیازمند چندین ماه تغییر همراه خود اصلاحات کودک در کل {مسیر} است. سن مبتلایان نیز موقعیت ابتدایی دارد. اشخاص حقیقی جوانتر نسبت به اشخاص حقیقی مسن {سریعتر} به {درمان} {پاسخ} می دهند. مبتلایان نیز آن را به راه انطباق کاملاً متفاوت هستند. برخی کدام ممکن است ناراضی به همین دلیل اصلاح اقامت شخصی پس به همین دلیل 12 ماه‌ها پریشانی هستند، منصفانه شبه همراه خود عظیم شخصی را مناسب می‌کنند. دیگرانی کدام ممکن است به طب “عصر جدیدترین” بی اعتقاد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوس ساده در دسترس بودن منصفانه کپسول را دارند، به شواهد آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقاعدسازی قابل توجه بیشتری خواستن دارند. قرار است به آنها بروند اصولاً {محتاط} تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً تر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط در موردً خوب شدن شخصی را بی رنگ می کنند. وقتی این 2 در وضعیت ضعیف سلامتی توانستند به صورت روزانه همه چیز دوباره به گروه بروند، در داخل رقص های دانشگاه نمایندگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه چیز دوباره اقامت روال داشته باشند، کفگیرها نیز خیالشان آرام شد. این تمام شواهدی است کدام ممکن است من می خواهم.