سرپرست دانشکده متخلف پس به همین دلیل تراشیدن موهای دانشمندان به همین دلیل سمت شخصی استعفا دادبه گزارش خبرنگار ایمنا، علی بهادری جهرمی در داخل توییتر شخصی نوشت:

«متخلفی کدام ممکن است حیثیت دانشمندان را نگه داشتن نکرده بود به کمیته معامله با به تخلفات اجرایی راه اندازی شد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون دانشکده استعفا دادند.

عادات نامناسب سفارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب نشده منتسب به گروه خدمتکاران “این زیبایی شناختی نخواهد بود.”