سرپرست محل کار تعاونی‌های خدماتی وزارت {کار} منصوب شدبه گزارش ایمنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل وزارت تعاون، {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، در داخل محتوای متنی این تصمیم آمده است: تذکر به مراتب تلاش، تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات جناب‌ایده آل، به موجب این تصمیم شناخته شده به عنوان «سرپرست محل کار تعاونی‌های خدماتی» منصوب می‌شوید.

امید است همراه خود اتکال به ذات اقدس الهی در داخل مشارکت در {وظایف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور محوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری منویات رئیس معظم انقلاب (مدظله العالی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مردم {سیزدهم} در داخل وزارت مردمان سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤید باشید.

گفتنی است مشاور بازاریابی دولت معاونت اجتماعی‌سازی مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، معاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی شهرداری جهان هشت، مدیرکل بخش جهان آزاد قشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور بازاریابی ایده آل معاونت امور تعاون (تا این مرحله) به دلیل اطلاعات دولت جعفر امیرآبادی زاده است.