سندرم {روده} تحریک پذیر {چیست} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیح برای آن خواهد شد {چیست}؟

خواه یا نه IBS عالی {بیماری} قابل مقایسه با {بیماری} کرون هر دو {بیماری} التهابی {روده} است؟

سندرم {روده} تحریک پذیر هر دو IBS عالی اختلال عملکرد در داخل کار کردن اسباب بازی گوارش است. این {بیماری} قابل مقایسه با {بیماری} کرون هر دو {بیماری} التهابی {روده} معمولاً نیست.

{علائم} به همین دلیل شخص خاص به شخص اکنون نیست شدید کاملاً متفاوت است، با این وجود ممکن است علاوه بر این شامل می شود در میان اشیا {زیر} باشد یا نباشد:

• {درد} معده، معمولاً در داخل ربع زیرین سمت چپ موضعی است
• نفخ
• اسهال
• یبوست
• اسهال/یبوست متناوب
• اصلاح در داخل قوام هر دو به نظر می رسد مدفوع
• مخاط در داخل مدفوع
• واقعاً احساس تخلیه ناتمام پس به همین دلیل اجابت مزاج
• تنظیم خواستن غیر قابل مدیریت به اجابت مزاج در داخل غروب خورشید
• سوخت اضافه شده
• {درد} هنگام {نشستن}
• غرغر / غرغر / غرغر مقدار بیش از حد از در داخل معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معده
• تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفراغ
• آروغ زدن
• به همین دلیل بازو ارائه تمایل به غذا
• سبک زشت در داخل دهان
• سوزش سردل
• کمر {درد}
• بی حالی
• عصبی بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو ناامیدی
• بیخوابی
• تپش روده ها
• مثانه تحریک پذیر هر دو بی اختیاری موجود
• مسائل خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان

چون آن است می بینید، ثبت {طولانی} است. {علائم} ممکن است قابل انتساب به {بیماری ها} هر دو {شرایط} اکنون نیست باشد یا نباشد. لطفا خودتان پیش آگهی ندهید. به همان اندازه روزی کدام ممکن است پیش آگهی خاصی داشته باشید به ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی – هر دو در داخل صورت لزوم تا حد زیادی مراجعه کنید.

اگر {هر} عالی به همین دلیل {علائم} {زیر} را تخصص کردید، فوری به بیمارستان بروید هر دو به ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کنید. آنها خواهند شد {علائم} IBS به نظر نمی رسد که باشند:

• سطح حرارت نخست
• وجود خون در داخل مدفوع هر دو خونریزی معاصر در داخل حین اجابت مزاج
• {درد} ادامه دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی امان

اکثر متخصصان موافق هستند کدام ممکن است IBS {آسیب} کاملاً راه اندازی {نمی کند} هر دو نتیجه در {شرایط} انتقادی تری قابل مقایسه با بیشتر سرطان ها هر دو {بیماری} التهابی {روده} نمی شود.

چه یک چیز باعث IBS می تواند؟

پس به همین دلیل صحبت همراه خود چند مورد آخر ارائه دهنده خدمات بهداشتی، پرستار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک مشاور خورده شدن، هیچ پاسخی برای این پرس و جو خریداری شده {نکردم}. در داخل وب هم هیچ عامل قطعی {وجود ندارد}. با این وجود، معیارهایی تواند به شما کمک کند پزشکان پزشکی در داخل پیش آگهی سندرم {روده} تحریک پذیر رسوبی است. همراه خود شناسایی Rome III Criteria، {برای اطلاعات بیشتر} به RomeCriteria.org مراجعه کنید.

عالی در وضعیت ضعیف سلامتی به طور {متوسط} ​​به مدت زمان سه 12 ماه به چند ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه می تنبل به همان اندازه اینکه در پایان پیش آگهی دقیق را خریداری شده تنبل.

معیارهای سندرم {روده} تحریک پذیر در داخل {زیر} اشاره کردن شده است.

• {درد} هر دو ناراحتی مکرر معده کمتر از سه روز در داخل ماه در داخل شش ماه قبلی در کنار همراه خود 2 هر دو تا حد زیادی به همین دلیل اشیا {زیر}:

– تقویت اقدامات {روده}
– تنظیم در کنار همراه خود اصلاح در داخل دفعات مدفوع
– تنظیم در کنار همراه خود اصلاح در داخل تعیین کنید (به نظر می رسد) صندلی

می تواند حیاتی باشد کدام ممکن است در گذشته به همین دلیل اینکه اعتقاد کنید IBS دارید، عالی پیش آگهی انتخاب شده خریداری شده کنید. سایر {بیماری ها} می توانند {علائم} مشابهی راه اندازی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به در گذشته به همین دلیل مشارکت در فرضیات رد شوند. (باقی مانده است) هیچ آزمایش تشخیصی {وجود ندارد} کدام ممکن است فرصتی داشته باشد سندرم {روده} تحریک پذیر را پیش آگهی دهد. با این وجود، آزمایش های بزرگ ممکن است سایر {بیماری} های انتقادی تر قابل مقایسه با {بیماری} سلیاک، بیشتر سرطان ها {روده} عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} کرون را رد تنبل.

سایر شرایطی کدام ممکن است ممکن است اشخاص حقیقی رنج بردن از IBS را تحمل تاثیر قرار دهد

طبق تحقیقات فعلی، اشخاص حقیقی رنج بردن از IBS ممکن است علاوه بر این به همین دلیل عالی هر دو چند مورد آخر مورد به همین دلیل {شرایط} قابل دریافت در داخل ثبت {زیر} مبارزه کردن ببرند:

• سندرم فیبرومیالژیا (FMS)
• سندرم خستگی قدرت (CFS)
• سندرم {درد} میوفاشیال (MPS)
• اختلال عملکرد مفصل گیجگاهی فکی (TMJ)
• سندرم پای بیقرار (RLS)
• دیستروفی سمپاتیک رفلکس (RSD)
• سندرم {درد} قلمرو ای پیشرفته (CRPS)
• {حرکت} فاصله ای اندام (PLMS)
• سندرم تعدادی از حساسیت شیمیایی (MCSS)
• سردردهای تنشی
• مثانه تحریک پذیر
• دیسمنوره مقدماتی
• سردردهای میگرنی
• ولوودینیا

ممکن است حتی ممکن است علاوه بر این {شرایط} همپوشانی وجود داشته باشد یا نباشد، قابل مقایسه با

• گلوب
• {درد} مفید کابینت سینه
• سوزش بالا دل مفید
• دیسفاژی مفید
• سوء هاضمه مفید
• آئروفاژی
• استفراغ مفید
• سندرم نشخوار ذهنی
• نفخ مفید معده
• یبوست مفید
• اسهال مفید
• {درد} مفید معده
• اختلال عملکرد کار کردن کیسه صفرا
• اختلال عملکرد کار کردن اسفنکتر اودی
• بی اختیاری موجود مفید مدفوع
• {درد} مفید آنورکتال
• مسائل مفید مدفوع

مسائل مفید {نتایج} آزمایش غیرطبیعی راه اندازی {نمی کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ عامل غیرعادی در داخل آندوسکوپی هر دو اشعه ایکس دیده نمی شود. این مسائل معمولاً همراه خود تعیین نزدیک به اینکه چه یک چیز به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس طبقه بندی آنها خواهند شد بر ایده {علائم} پیش آگهی دانش می شوند.

سلب وظیفه

مطالب معرفی شده در اینجا ذکر شده است برای زیر {اهداف} اطلاعاتی است. فکر نشده است کدام ممکن است گزینه جایگزین برای پیش آگهی، {درمان} هر دو قابل توصیه پزشکی دقیق شود. در همه زمان ها در گذشته به همین دلیل بلعیدن {هر} گونه درمان، {درمان} خالص هر دو تقویت می کند غذایی همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فراهم کردن دهندگان مراقبت های بهداشتی دقیق مشاوره گرفتن از کنید. هر دو در گذشته به همین دلیل اصلاح برنامه کاهش وزن {هر} گونه ابزار، {علائم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} پزشکی را همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی در میان بسیاری بگذارید.

{هر} گونه بیشترین استفاده را ببرید اندیشه های قابل دریافت در داخل همین جا به صلاحدید، تهدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه خواهید داشت است. خالق هیچ مسئولیتی در داخل قبال داده ها معرفی شده نمی پذیرد. هیچ گونه تصویر هر دو {ضمانت نامه}، چه خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه ضمنی {وجود ندارد}.

خواهید داشت {نباید} هیچ گونه {درمان} پزشکی را بر ایده داده ها قابل دریافت در اینجا ذکر شده است هر دو {هر} مقاله یکی دیگر تنظیم کنید هر دو آن خواهد شد را متوقف کنید.