سه مشاهده آلت تناسلی برای تقویت سلامت آلت تناسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت جنسی دارید

تنوع از اشخاص حقیقی به دلیل این زمان اضافه شده در داخل محل اقامت برای تعیین نرم افزار های ورزشی جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت سلامت شخصی استفاده بیشتر از می کنند. چرا مقداری به دلیل این زمان اضافه شده را به {کسی} اختصاص ندهید کدام ممکن است احتمالاً تا حدودی خیلی کمتر به دلیل حد رایج واقعاً احساس عضلانی می تدریجی؟ مطمئنا آلت تناسلی دارید اکنون زمان قابل توجه خوبی است به همان اندازه آلت تناسلی شخصی را همراه خود تا حدودی کشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی پشتیبانی کنید به همان اندازه برای آن قرار است {عشق} تابستانی کنار هم قرار دادن شوید کدام ممکن است ({امیدوارم}) یک بار دیگر باز شود. در داخل همین جا مقدمه دارید برای خوش نوع شدن دانگ برای زمان تابستان خوب و دنج است.

خواه یا نه پسران واقعاً اندام شخصی را مشاهده می دهند؟

مطمئنا، مطمئنا، مشارکت در می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زمان زیادی است کدام ممکن است این {کار} را مشارکت در می دهند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نزدیک به هل ارائه، تلنگر زدن، چشمک زدن، استرس ارائه آلت تناسلی صحبت {نمی کنیم}. ما نزدیک به روال تمرین مشروع صحبت می کنیم. پسران در داخل سنت های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی برای صدها سال به دلیل روال تمرین کششی خاصی برای ادامه دادن اندازه آلت تناسلی همراه خود کشش احساس آلت تناسلی استفاده بیشتر از می کردند.

فعالیت های ورزشی مشترک برای سلامت آلت تناسلی چه فوایدی دارد؟

بیایید نزدیک به {انگیزه} صحبت کنیم، هر دو اینکه چرا نیاز به روال تمرین مشترک آلت تناسلی را مشارکت در دهید. برای توضیحات زیادی کنار هم قرار دادن اید کدام ممکن است چرا نیاز به روز پس از روز چند مورد آخر {دقیقه} برای کشش خروس شخصی وقت بگذارید؟ موثر، قرار است به آنها بروند همین جا هستند:

– فعالیت های ورزشی آلت تناسلی همراه خود نگه داشتن سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکسیژن احساس های آلت تناسلی باعث نگه داشتن اندازه آلت تناسلی می تواند.

– متوجه خواهید شد کدام ممکن است ارگاسم شدیدتری دارید.

– پیش بینی مزایای بزرگ بهزیستی مشابه کار کردن بالاتر پروستات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم ادراری را داشته باشید.

– همراه خود {بیماری} های {مرتبط} همراه خود یبوست خداحافظی کنید!

– اثبات شده است کدام ممکن است کشش یک زمان کوتاه آلت تناسلی باعث بهبود تأمین اسپرم می تواند، کدام ممکن است این خبر خوبی برای پدران بدخواه است.

– را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال فایده فعالیت های ورزشی های آلت تناسلی … بهبود قوای جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت کار کردن است.

قادر به تنظیم؟

سه مشاهده پشتیبانی آلت تناسلی

برای موثرترین نتیجه نهایی، این سه توالی تمرینی را هر روز طبق اصل مشارکت در دهید. اگرچه می‌توان آن قرار است‌ها را فقط در موردً در داخل {هر} مکانی مشارکت در داد، با این وجود منصفانه جهان غیر دولتی را {انتخاب کنید} کدام ممکن است فضای زیادی برای جابجایی داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حالت مفهوم‌آل همراه خود منصفانه آینه اطمینان داشته باشید کدام ممکن است قرار است به آنها بروند را {به درستی} مشارکت در می‌دهید. ممکن است همچنین، بجز فعالیت های ورزشی به ویژه خلاف این را مقوله ای تدریجی، کل شما این روال تمرین نیاز به همراه خود آلت تناسلی باز نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک نشده مشارکت در شوند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پسرانی کدام ممکن است باقی مانده است منافذ و پوست ختنه گاه شخصی را در داخل آغوش می کشند، در گذشته به دلیل تنظیم مونتاژ تمرینی {به آرامی} آن قرار است را بازگشت به بکشید.

فعالیت های ورزشی # 1 آلت تناسلی: پمپ

برای این فعالیت های ورزشی، پسران می توانند آلت تناسلی نیمه نعوظ هر دو باز نشده داشته باشند – بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است برای قرار است به آنها بروند بالاتر باشد یا نباشد. آلت تناسلی را همراه خود هر کدام انگشت شست روی شفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده انگشتان {زیر} آن قرار است حفظ کنید به همان اندازه به دلیل آن قرار است حمایت کنید. سپس منافذ و پوست را به مدت زمان ده ثانیه بازگشت به در جهت بدن ما {حرکت} دهید. کنترل کنید کدام ممکن است آلت تناسلی را {به آرامی} {درمان} کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع شدن حرکت خون نشوید. چندین موارد همراه خود منصفانه {حرکت} پمپاژ تکرار کنید. امتحان کنید به جستجو زمان آن قرار است را تا حدودی تا حد زیادی در جهت عقب بکشید به همان اندازه {نتایج} بهتری خرید کنید، با این وجود همه وقت محصولات را همراه خود ملایمت و کاملاً مدیریت کنید.

فعالیت های ورزشی شماره 2 آلت تناسلی: نخست-زیرین- پهلو به پهلو

اوج آلت تناسلی را همراه خود انگشت حفظ کنید، {به آرامی} آلت تناسلی را در جهت نخست بکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت زمان ده ثانیه در داخل مکان شخصی حفظ کنید. سپس آن قرار است را به مدت زمان ده ثانیه زیرین بکشید. آرزو می کنند مشابه {حرکت}، ده ثانیه در جهت راست راهی که در آن بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده ثانیه به چپ بروید. برای موثرترین نتیجه نهایی، این مدار را به همان اندازه 5 {دقیقه} چند بار در داخل روز مشارکت در دهید.

فعالیت های ورزشی شماره 3 آلت تناسلی: آکاردئون

این یکی تا حدودی پیشرفته تر به دلیل باقیمانده است، با این وجود مشابه منصفانه نوازنده آکاردئونی منصفانه رستوران ایتالیایی گم شدن است، در نظر گرفته شده کنید. همراه خود کلاچ اوج در داخل منصفانه انگشت تنظیم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} آن قرار است را به دلیل بدن ما شخصی در اطراف کنید. این {کار} را 5، 3 بار مشارکت در دهید. سپس همچنان کدام ممکن است اوج را همراه خود منصفانه دستی اید، انگشت اکنون نیست را روی قاعده آلت تناسلی قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حالی که} به همان اندازه 5 می شمردید، 3 بار در جهت بدن ما بکشید. حالا {به آرامی}، خیلی {آرام}، به یکباره در داخل هر کدام جهت بکشید، به همان اندازه سه بشمارید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس عقب بکشید، به همان اندازه 2 بشمارید، مشابه آکاردئون. برای موثرترین حالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشش کسل کننده دستان شخصی را {حرکت} دهید. این {کار} را هر روز کمتر از 2 {دقیقه} مشارکت در دهید.

بعد به دلیل آن قرار است کل شما فعالیت های ورزشی، آلت تناسلی ممکن است خوب به دلیل مراقبت بیشتری استفاده بیشتر از تدریجی. این پمپ آلت تناسلی را همراه خود منصفانه لوسیون سلامت آلت تناسلی همراه خود فرمول بندی انتخاب شده دنبال کنید (مشاوران بهداشت قابل توصیه می کنند روغن شخص 1 شخص آن را به راه پزشکی چسبیده شده است کدام ممکن است ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسل کننده برای منافذ و پوست است) برای پشتیبانی تا حد زیادی {قابلیت} ارتجاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تون گروه های عضلانی. بعضی از اینها لوسیون ممکن است همچنین همراه خود بهره مندی از مزایای ویتامین های A، B، C را انتخاب کنید و انتخاب کنید E، منافذ و پوست آلت تناسلی را برای منافذ و پوست های صاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتمند تر تقویت می بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان می تدریجی.