شعله ور شدن آرتریت روماتوئید ممکن است علاوه بر این به همان اندازه هر هفته در گذشته قابل پیشگویی کردن باشد یا نباشد



شعله ور شدن آرتریت روماتوئید ممکن است علاوه بر این به همان اندازه هر هفته در گذشته قابل پیشگویی کردن باشد یا نباشد