شناخت بایدن به میوه ها شخصی رسیده استبه گزارش ایمنا موقعیت یابی تپه نوشته شده در داخل CB س، موسسه یوگا در داخل اوایل آوریل، تنها واقعی 42 شانس به همین دلیل نحوه کار کردن آن خواهد شد بایدن {وظایف} ریاست جمهوری شخصی را بپذیرند.

در داخل عالی تخصصی ایجاد می کند ماه های فوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارس مشارکت در شد، 43 شانس گفتند کدام ممکن است {کار} شخصی را مشارکت در می دهند بایدن شناخته شده به عنوان رئیس کشورشان خوشحال هستند.

در داخل ‌هایی تخصصی ایجاد می کند ماه‌های ژانویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوامبر مشارکت در شد، 44 شانس به همین دلیل یانک‌ها کار کردن داشتند بایدن {امتیاز} خوش بینانه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ماه آگوست شناخت پیدا کرد بایدن در داخل مشارکت در {وظایف} شخصی به من می روم اعتراضات به همین دلیل ولی CB س نشریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوگا به 50 رسیدم

در داخل ماه مارس 2014 62 شانس به همین دلیل کار کردن شهروندان آمریکایی بایدن پست ریاست جمهوری تصویب شد.

{پاسخ} دهندگان به جدیدترین CB س را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوگا بدترین نتیجه نهایی برای بایدن به عنوان یک نتیجه عدم توانایی در داخل مدیریت تورم دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 69 شانس گفتند کدام ممکن است کار کردن او می رود را در داخل مهار تورم قبول ندارند.

مشابه با نحوه {مدیریت} نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین 55 شانس به همین دلیل {پاسخ} دهندگان گفتند کدام ممکن است کار کردن بایدن {در این} زمینه قبول ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی 45 شانس آن خواهد شد را خوش بینانه تجزیه و تحلیل می کنند.

موقعیت یابی اینترنتی زاویه تغییر مجدد آی تی (538) من می روم در داخل ایالات متحده آمریکا، کدام ممکن است ها را تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل می تدریجی، با اشاره به میزان شناخت به همین دلیل فصل تابستان قبلی نوشته ام. بایدن رو به افول {بوده است}. شناخت بایدن در داخل شش ماه اول در داخل دفتر در داخل در گذشته به همین دلیل حق ورود به چنین توسعه نزولی، این نسبت حدود 53 شانس بود.

CB س را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوگا، حضور 2042 بزرگسالان یانک همراه خود قیمت خطای 2.8 شانس در داخل روزهای اول آوریل (2-5 آوریل) (13-16 آوریل) حرکت کردند.