شناسایی شبکه های مشکل شهری با استفاده از نخبگان شهریبه گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی بقایی امروز – سه شنبه 19 آبان – در دومین جلسه کمیته راهبری محیط زیست و خدمات شهری برای بررسی برنامه راهبردی 1405 گفت: کمیته معاونت خدمات شهری در قالب کمیته راهبری محیط زیست و خدمات شهری برگزار می شود. یک کارگروه شامل همه ذینفعان از جمله نخبگان مدیریت شهری.

وی افزود: نخبگان و دست اندرکاران مدیریت شهری باید به این سلسله جلسات بررسی برنامه راهبردی 1405 اصفهان نگاه درستی داشته باشند و آن را تجمل تلقی نکنند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: امروز چهار گروه مهم مرتبط با معاونت خدمات شهری شامل گروه های «امنیت و بحران»، «مدیریت بازرگانی شهری»، «محیط زیست» و «بهسازی» تشکیل شد. ، و نخبگان مدیریت شهری در این کارگروه ها شرکت می کنند بر اساس آن مدل های اتاق فکر کار می کنند.

بقایی با بیان اینکه نخبگان و کارشناسان مدیریت شهری با ارائه مشکل و تبیین آن تلاش می کنند راه حل مناسبی پیدا کنند، خاطرنشان کرد: البته یافتن مشکل اصلی در حوزه های عملکردی خدمات معاونت های شهری بسیار مهم و یکی از مزیت هاست. از این جلسات».

وی گفت: با اعمال روش تحلیل لایه ای علل، انتظار می رود شبکه معضلات شهری در حوزه محیط زیست و خدمات شهری تکمیل و علل و راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات شناسایی شود.