شکسته نشده الگو نزولی {بازار} نشاط/ هزینه نفت به همان اندازه در گذشته به دلیل 9 فروردینبه گزارش ایمنا، هزینه نفت اوپک، نفت برنت، نفت تگزاس غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت با کیفیت صنعتی ایران در داخل نوسان بود. تنظیمات هزینه آن قرار است به رئوس مطالب {زیر} است:

1. هزینه سبد نفتی اوپک به 115.99 دلار آمریکا رسید.

2. هزینه نفت نپخته برنت در داخل آمریکا همراه خود 0.17 شانس به مقیاس عقب به 107.78 دلار آمریکا رسید.

3. نفت نپخته برنت در داخل بریتانیا 0.61 شانس به مقیاس عقب کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 106.37 دلار آمریکا رسید.

4. هزینه جهان نفت نپخته همراه خود 0.07 شانس به مقیاس عقب به 104.77 دلار آمریکا رسید.

5. هزینه نفت با کیفیت صنعتی ایران به 115.48 دلار آمریکا رسید.

6. هزینه در سراسر جهان بنزین همراه خود 0.07 شانس به مقیاس عقب به سه.15 دلار آمریکا رسید.

7. هزینه جهان سوخت خالص همراه خود 0.05 شانس به مقیاس عقب به پنج.5 دلار آمریکا رسید.

8. هزینه در سراسر جهان نفت همراه خود 0.07 شانس به مقیاس عقب به سه.37 دلار آمریکا رسید.

9. هزینه جهان دیزل همراه خود 0.05 شانس به مقیاس عقب به 1059.5 دلار آمریکا رسید.

10. نفت نپخته عربستان همراه خود 2.59 شانس به مقیاس عقب به 113.22 دلار آمریکا رسید.