صدور گواهینامه ها تعهد های ساختمانی چالوسبه گزارش خبرنگار ایمنا، مسعود آل یعقوبی شامگاه دوشنبه در داخل ترکیبی خبرنگاران همراه خود خاص اینکه همراه خود پایان دادن رویکرد {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازندگی {مدیریت} شهر برای فاصله {ششم}، فاصله شکوفایی تعهد های عمرانی در داخل شهرستان چالوس تحریک کردن می تواند، گفت: {در حال حاضر} همراه خود بهره گیری به همین دلیل قابلیت های در دسترس {در شهر} چالوس، تعهد های عمرانی {در شهر} چالوس در نهایت به پایان می رسد. به همین دلیل سوی ساکنان یکی از آنها در نظر گرفته حیاتی ترین ساختار های {مدیریت} شهر است.

وی همراه خود خاص اینکه مستندسازی کار کردن شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت در داخل فراهم کردن آن خواهد شد به ساکنان در داخل اصل {کار} قرار دارد، افزود: شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مقررات مانترا ششمین فاصله {مدیریت} شهر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} ساختار ها، تعهد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} شهر مستمر خواهد بود، احتمالا. {اطلاع رسانی} از واقعی به ساکنان

جعفر کیالاشکیرئیس شورای اسلامی کلان شهر چالوس وی {در این} خصوص اظهار داشت: شفافیت در داخل اجرای تعهد های عمرانی ممکن است فاز زیادی به همین دلیل سوء تفاهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء تفاهم بین شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان را برطرف تنبل.

وی همراه خود خاص اینکه {شفاف} سازی در داخل بخش توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز پس به همین دلیل پیدا کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی محقق می تواند، تصریح کرد: {در این} ساختار داده ها تمامی تعهد های عمرانی اعم به همین دلیل زمان قرارداد، پیمانکار، ناظر، مجری، برآوردگر، زمان راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتتاح تعهد فراهم کردن می تواند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان در داخل شناسنامه فنی به صورت {شفاف} به اطلاع ساکنان می رساند.

رئیس شورای اسلامی کلان شهر چالوس یکپارچه داد: این اقدام یکی از آنها در نظر گرفته خوش دست ترین راهکارها برای {شفاف} سازی کار کردن، تعمیر پارادوکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مرحله اعتقاد پایه به شهرداری است.

کیالاشکی وی تاکید کرد: {در این} میان ماده موضوع محرمانه ای {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در داخل مونتاژ {ششم} {سند} افتخاری برای شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی کلان شهر چالوس باشد یا نباشد.