علاقه مند به ویژه دانشکده آموزشی استفاده شده به تمرین نیاز به مدت زماندانشکده عالی آموزشی استفاده شده تکیه کن به وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در داخل 12 ماه 1373 چند ملیتی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف سایر امکانات آموزشی، علاوه بر این تئوری دروس، تمرین های واقع بینانه نیز {ارائه می دهد}. {دانشجویان} پس به دلیل گذراندن تمامی مدت ها می توانند توانایی های شخصی را در داخل تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بازار} {کار} به {کار} گیرند. به بهانه 12 ماه اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایی تا حد زیادی همراه خود این قلب آموزشی {گفتگو} کنید بهزاد رضایی، رئیس دانشکده عالی آموزشی استفاده شده اصفهان ما آنچه را {زیر} خواندید مشارکت در دادیم:

به دلیل زمان ریاست شخصی در مدرسه عالی آموزشی استفاده شده اصفهان چه تغییراتی در داخل فضای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهی این قلب آموزشی راه اندازی کرده اید؟

دانشکده عالی آموزشی استفاده شده شناخته شده به عنوان یکی در همه دانشکده های مهارتی عملکرد فوق العاده مهمی در داخل تمرین استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً ملت دارد. یکی در همه توضیحات تعداد زیادی از کشورهای جهان، تربیت نیروهای خبره در داخل زمینه های مختلف است. فارغ التحصیلان این قلب توانسته اند تجارت، گروه های مبتکر، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگ سازی های اجتماعی را بهبود دهند.

متأسفانه در داخل ملت ما تمرین های سنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئوری تا حد زیادی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ التحصیلان را بر آن قرار است داشته به همان اندازه وقت شخصی را در داخل زمینه هایی بگذرانند کدام ممکن است علاقه مند به ای به آن قرار است ندارند هر دو {نمی توانند} به دلیل این منطقه تحصیلی خرید {درآمد} کنند. به دلیل سوی اکنون نیست در داخل تجارت، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی از منطقه های اکنون نیست به دلیل نبود {نیروی کار} خبره را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند گلایه هایی ممکن است وجود داشته باشد.

در داخل ابتدا در موضوع پوشش های اعمال شده در داخل اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت مهارتی، {مدیران} فاز های مختلف تجارت، کشاورزی، ارائه دهندگان اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتکر به تفصیل مورد بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی قرار گرفت. در داخل دوره ها در موضوع {برنامه ریزی} استانداری برای ایجاد نیازهای شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین های اجباری مطالعاتی مشارکت در شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس سعی شد تمرین ها در جهت خواستن گروه سوق اطلاعات شود.

جهت دهی به پیام امکانات آموزشی استفاده شده استان اصفهان به دلیل اکنون نیست ورزش هایی بود کدام ممکن است خوش شانس مشارکت در شد به همان اندازه {هر} قلب در موضوع توانایی ذاتی شخصی {کار} تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد شاخه های مختلف نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت {تخصصی} {کار} تنبل.

ما سعی کردیم فاصله های مهارتی را در داخل در سراسر اطراف استان meting out کنیم، با این وجود در نتیجه عدم گوش دادن به این ماده موضوع نگاه به گذشته، چشم اندازها فراوان {در این} زمینه ها {وجود ندارد}. همراه خود رایزنی های پایان یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی نحوه اجرای نرم افزار {هفتم} بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اعضای مجلس نمایندگان در داخل بحث و جدال قانونگذاری، نیاز دارند ارتقای چشم اندازها {در این} بخش هستیم. عملکرد ما بهبود اندک همراه خود بهبود کیفیت بالا است، بهبود با بیرون کیفیت بالا غیرقابل قبول است.

در موضوع {شرایط} بحرانی ملت، قلب آموزشی 12 ماه قبلی به همان اندازه چه اندازه گیری توانست تهدید کرونا را به جایگزین بازسازی تنبل؟

چون آن است پوشش های عالی دانشکده عالی آموزشی استفاده شده نمایشگاه ها، این دانشکده عالی قلب آموزشی خبره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد به دلیل دروس آموزشی استفاده شده است، به همین دلیل معامله با کرونا مشکل بزرگی بود. خوش شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} های پایان یافته یکی در همه امکانات آموزشی استان اصفهان کدام ممکن است سودآور به مشارکت در روال تمرین دیجیتال شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانسته است روال تمرین را به گونه ای {مدیریت} تنبل کدام ممکن است دانشمندان در داخل ایام کرونا آسیبی نبینند، عالی استفاده شده است. دانشکده علوم

در داخل صورت ادعا اتاق سخنرانی، نمی شود قلب آموزشی آمادگی حضور دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اقداماتی {در این} زمینه پایان یافته است؟

مطمئنا، نگاه به گذشته تمرین دروس تئوری به صورت پیش اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط واقع بینانه به صورت حضوری مشارکت در می شد. عملکرد ما برای 12 ماه اخیر اینجا است کدام ممکن است 100% تمرین واقع بینانه داشته باشیم.

برای 12 ماه اخیر چه نرم افزار ای برای ارتقای کیفیت بالا دانشگاهی دانشکده آموزشی استفاده شده اصفهان دارید؟

برای 12 ماه اخیر در داخل بخش نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشیابی در مدرسه عالی آموزشی استفاده شده اصفهان تمام مشکل ما اینجا است کدام ممکن است بر امکانات نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناریو دانشگاهی امکانات ارزیابی شود به همان اندازه در داخل صورت وجود عوامل نقطه ضعف قابل تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر شود. عملکرد ما حمایت، هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر امکانات آموزشی استفاده شده استان است.

حیاتی ترین نرم افزار این دانشکده آموزشی استفاده شده در داخل اصفهان برای 12 ماه 1401 {چیست}؟

در موضوع نرم افزار 5 ساله به دلیل در گذشته تدوین شده، پیش بینی می شود در داخل زمینه بهبود تمرین، به طور قابل توجهی تمرین نیاز به مدت زمان کارمندان، انتخاب ها شدید متعهد شدن شود. وارد بخش کاری شوید هر دو منطقه شخصی را سخت کنید. گنجاندن فاصله های نیاز به مدت زمان شناخته شده به عنوان اثبات به دلیل اکنون نیست نرم افزار های این قلب آموزشی برای 12 ماه بلند مدت است

در داخل بخش فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان همراه خود تجهیزات گلف سپاهان فاصله هایی را تدوین کرده ایم کدام ممکن است احتمالاً نیازهای استان را در داخل زمینه تربیت جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی {حرفه ای} محافظت دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سایر زمینه ها زیرساخت ها را سخت کنیم به همان اندازه بتوانیم تمرین بهتری فراهم کردن دهیم.