علیرغم آنچه سناتور کروز می گوید، باردار بودن احتمالاً ممکن است خوب سناریو خطر کننده مسکن باشد یا نباشدعلیرغم آنچه سناتور کروز می گوید، باردار بودن احتمالاً ممکن است خوب سناریو خطر کننده مسکن باشد یا نباشد