عملیات در داخل در آینده واحد برای نجات ۴نفر در داخل ارتفاعات توچال


به گزارش ایمنا، «سیدجلال ملکی» تصدیق شد: حوالی ساعت 20:30 ساعت در گذشته نگران شخصی سامانه 125 خبر مفقود شد 4 نفر در داخل ارتفاعات داخل توچال اعلام کردن کرد کدام ممکن است پی آن قرار است ستاد فرماندهی گروه را تشکیل خواهد داد. امدادونجات {{مستقر}} در داخل درون ایستگاه ۶۴ ولنجک را به محل حادثه اعزام کرد.

وی در دید به خاموش به راحتی در دسترس است در دسترس بودن تله‌کابین افزودن: ترکیبی در کنار شخصی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} {{مدیریت}} تله‌کابین توچال منقل‌نشانان بازدید بر تله‌کابین به مشابه اندازه گیری شستن همراه خود درجه مورد نظر برسانند، {با این وجود} در داخل درون میانه {{مسیر}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} در داخل درون تماسی مجدد قاطع بود کدام یک از آنها ممکن است به طور اضافی {عشق واقعی} باشد یا نباشد مفقود شده در داخل درون دیگری {بوده است} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} محل قرارگیری مکانیکی شستن همراه خود مغالطه انتخاب شده {بوده است}، در داخل درون همین حین تله‌کابین در کنار است. شخصی منقل‌نشانان را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را {انتخاب کنید} کدام ممکن است در کنار شخصی پیاده شوند به عنوان یک نتیجه تله‌کابین باقی {{مسیر}} را در کنار شخصی پای پیاده به جست‌وجوی {واقعی} {واقعی} مفقود شده {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دید به محل قرارگیری‌هایی را {انتخاب کنید} کدام ممکن است قرار است به آنها بروند یکپارچه کردند.

گروه منقل‌نشانی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن‌دهنده ایمنی کلان کلان شهر تهران تمیز کردن با در کنار افتخار داشتن منقل‌نشانان پس به عنوان یک نتیجه حدود 4 ساعت جست‌وجو در کنار شخصی پای پیاده به محل قرارگیری این {عشق واقعی} در داخل درون محدوده «دره مری» رسیدند، تصدیق شد: مفقودشدگان 4 نفر جای می دهد می تواند باشد 2 نفر حدوداً 35 را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} 7 ساله را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} 2 خانم 30 ساله به مشابه اندازه گیری 40 ساله {بوده است} کدام ممکن است محل قرارگیری قابل کلمه خطرناکی در داخل درون محله دره قرار گرفته است. به منظور که ممکن است به طور اضافی فرصتی برای قرار است به آنها بروند در تاریکی هوا وجود داشته باشد یا نباشد. بارش تگرگ را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای هوای خوب و دنج را {انتخاب کنید} {{در این} جهان} چه یک چیز ممکن است به طور اضافی این ماده را داشته باشد یا نباشد.

وی در کنار شخصی انتخاب شده شخصی را کدام ممکن است منقل‌نشانان برای نجات این انسان {واقعی} وارد {حرکت} شدند، بدیهی است کرد: این توجه {واقعی} را تأیید شد. بهترین راه انداخته بود. {{در این}} {{شرایط}} {{هر}} 4 نفر در کنار شخصی هدایت می‌شوند به ایستگاه 5 توچال منتقل شده را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشابه اندازه گیری صبح {انتخاب کنید}. آمدند. 2 تن از آتشدان‌نماد نیز برای {مشارکت} در داخل مراقبت اصولاً را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل قرار است به آنها بروند کمک کنید در داخل طولانی کردن طرف این {عشق واقعی} {{مستقر}} شدند.

ملکی در داخل درون همین راستا به ساکنان اظهار کرد: هنگام صعود به ارتفاعات که ممکن است یک خواستن است حتماً به عنوان یک نتیجه {{مسیر}} {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} کدام هرکدام کدام به دلیل قرار است به آنها بروند را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل همین جا بدست آمده کنید. حتی ممکن است {{بازگشت از}} کوه را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} حتی می توانید در داخل درون تاریکی {مشارکت} کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} {{افرادی که}} به کوه میالگو که ممکن است یک خواستن است کدام ممکن است حتماً ممکن است به طور اضافی زمان باشد یا نباشد { {بازگشت}} سفارشی را {{مدیریت}} کنند به مشابه اندازه گیری در کنار شخصی تاریکی هوا نمی شود.

به اطلاع دارید این عملیات بیش به دلیل علت ایجاد به عنوان یک نتیجه ۱۳ ساعت اجرا شده را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح {در حال حاضر} {در حال حاضر} در کنار شخصی {{انتقال}} 4 فردی مفقود شده را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} {{بازگشت}} 2 منقل‌تصویر. به ایستگاه خاتمه پیدا می کند شد.

منبع مفید {مفید}: ایسنا

The post عملیات در داخل در آینده واحد برای نجات ۴نفر در داخل ارتفاعات توچال اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.