غواصی عمیق در داخل توجه آبگرم آیورودا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش های آن خواهد شد

طب آیورودا برای صدها سال در داخل هند مشارکت در می شده است. فاز مهمی به دلیل آن خواهد شد ماساژ درمانی آیورودا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپا است. این حرکت کدام ممکن است به تماس گرفتن ابیانگا نیز شناخته می تواند باشد، همراه خود راه اندازی تغییراتی در داخل سبک زندگی، بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت متعادل شخص را بهبود می دهد. رویکرد آیورودا به سلامت به این معناست کدام ممکن است مادام العمر، جای می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه در داخل تمام {جنبه} های مسکن باشد یا نباشد.

 • آشنایی همراه خود آیورودا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربردهای {تاریخی} آن خواهد شد

آیورودا به زبان آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واضح به معنای علم مسکن است. منشا آیورودا تاریخی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورخان معتقدند کدام ممکن است متخصصان پزشکی تنها واقعی حدود 2500 12 ماه پیش راه اندازی به نوشتن نوشتن اعمال آیورودا کردند. در گذشته به دلیل آن خواهد شد به صورت شفاهی مشارکت در می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را به یکی در میان قبلی ترین معنی های درمانی در این کره خاکی دوباره کاری می کرد. امروزه ادامه دارد هم اولیه رویکرد برای {درمان} {بیماری ها} در داخل تعدادی از عوامل جهان است. در داخل فاز‌های نه، یادآور آمریکا، به دلیل ماساژ درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی آیورودا در داخل ارتباط همراه خود استراتژی‌های پزشکی مرسوم ، مد روز استفاده بیشتر از می‌شود.

{در حال حاضر} اثربخشی این رویکرد باعث شهرت باور نکردنی آن خواهد شد در داخل کشورهای غربی شده است. صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها نفر به دلیل ساکنان جهان رشد یافته غیر از اینکه آن خواهد شد را شناخته شده به عنوان یک تکنیک گزینه جایگزین برای در داخل تذکر بگیرند، روش های آیورودا را در داخل سیستم مراقبت های بهداشتی شخصی وارد می کنند.

 • توجه {مفید} در دسترس بودن آن خواهد شد توسط آزمایش

محققان در داخل 12 ماه‌های جدیدترین پیدا کردن روی معنی استاندارد ماساژ درمانی آیورودا را برای توجه بالاتر آن خواهد شد تحریک کردن کرده‌اند. در داخل منصفانه پیدا کردن انتخاب شده آن هدف تمرکز می کنند 20 نفر مشارکت در شد، سه کار کردن در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل 60 {دقیقه} آبیانگا تفسیر شد:

 1. تپش روده ها

 2. استرس خون

 3. درجه استرس

نتیجه نهایی ماساژ درمانی درمانی استاندارد روغن آیورودا چسبیده کرد کدام ممکن است درجه استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربان روده ها اشخاص حقیقی به میزان قابل توجهی گاز می گیرد. با این وجود منصفانه تفسیر خارق العاده وجود داشت. خوانش استرس خون به ساده در داخل نمایندگی کنندگانی کدام ممکن است پیش استرس خون داشتند اصلاح کرد. این آزمایش چسبیده کرد کدام ممکن است ماساژ درمانی آیورودا تنها واقعی {نتایج} سازنده ای دارد. این ممکن است خوب ثبات را در داخل بدن ما های رنج بردن از {بیماری} بازگرداند، با این وجود در داخل {افرادی که} {در حال حاضر} در داخل سلامت مهم هستند، مشکلی راه اندازی {نمی کند}.

آبگرم آیورودا عنصری به دلیل به طور یکنواخت مسکن آیورودا است. آگاه می تواند باشد کدام ممکن است ماساژ درمانی آیورودا ممکن است خوب به دلیل شر ترکیبات شیمیایی {سمی} بدن ما {تجمع} می کنند خلاص شود. شناخته شده به عنوان آما شناخته می تواند باشد، سطوح بالای آن خواهد شد نتیجه در بهبود بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نتایج مخرب بر بدن ما می تواند باشد. همراه خود استفاده بیشتر از از واقعی به دلیل ماساژ درمانی آیورودا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور یکنواخت مسکن {مرتبط} همراه خود آن خواهد شد، فقط در مورد نیمی به دلیل {سموم} بدن ما را می توان به دلیل بین برد. توسط ماساژ درمانی درمانی استاندارد، اشخاص حقیقی می توانند اشیا {زیر} را تقویت بخشند:

 1. اوقات فراغت

 2. مصرف شده

 3. عادات خوابیدن

 4. رژیم فعالیت های ورزشی

 5. انداختن پوند

 • فاز افراد برای ماساژ درمانی درمانی آیورودا

آیورودا برای صدها سال ارزان مشارکت در می تواند باشد در نتیجه افراد را به 3 دسته قطع می تنبل. این طبقه بندی بر ایده 4 جنبه حیات است: آب، گرد و غبار، کوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا.

 1. واتا: تمام اشکالی کدام ممکن است دارای بدنه نازک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {باریک} هستند همراه خود جنبه هوا {مرتبط} بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خیس شدن چرخ دنده مغذی دچار مشکلاتی می شوند.

 2. کافا: تمام بدن ما هایی کدام ممکن است آن را به راه ساختار عظیم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل فرم مشکلات وزنی مبارزه کردن می برند همراه خود جنبه آب هر دو گرد و غبار {مرتبط} هستند.

 3. پیتا: تمام فیگورهای همراه خود هیکل {متوسط} ​​همراه خود جنبه کوره {مرتبط} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در معرض خطر مسائل گوارشی هستند.

تعدادی از اشکال از بدن ما وجود دارند کدام ممکن است می توانند به دلیل بیش به دلیل منصفانه جنبه تشکیل شوند. هنگامی کدام ممکن است منصفانه شخص در داخل منصفانه هر دو چند قبلی جزء نشاط اضافه شده داشته باشد یا نباشد، ممکن است خوب {به طور قابل توجهی} به دلیل Abhyanga بهره مند شود. ماساژ درمانی آیورودا به ثبات جنبه اضافه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل قابل انتساب به این عدم ثبات پشتیبانی می تنبل.

 • {درمان} آیورودا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی آن خواهد شد

منصفانه اسپای {حرفه ای} کدام ممکن است ماساژهای آیورودا را {ارائه می دهد} برای کسانی که آرزو می کنند اصلاحات مزمن در داخل به طور یکنواخت مسکن هستند می شود که در پایان به انداختن پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسمی {سالم تر} می تواند باشد شدید مفید به نظر می رسد. اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است Abhyanga منصفانه رویکرد کامل نگر برای هماهنگ کردن بدن ما است. معمولاً ممکن است بخواهید اصلاحات زیادی در داخل عادات هر روز شخص دارد. این اصلاحات در نتیجه ویکروتی هر دو عدم تعادلی است کدام ممکن است منصفانه بدن ما دارد. تعدادی از تنظیماتی کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این خواستن باشد یا نباشد ممکن است علاوه بر این جای می دهد اشیا {زیر} باشد یا نباشد:

 1. برنامه کاهش وزن

 2. نرم افزار خواب

 3. مراقبه

 4. یوگا

 5. معامله با استرس

 6. {درمان} های طبیعی

مختصر ای کوتاه

ماساژ درمانی آیورودا منصفانه ماساژ درمانی تمام بدن ما است آن خواهد شد منصفانه درمانگر مجرب همراه خود روغن مخصوص روی اوج، گردن، تنه، بازوها، انگشت ها، پاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاها واقعاً کار می کند. روغن کدام ممکن است معمولاً همراه خود ترکیبات طبیعی غنی شده است، به منافذ و پوست تأثیر می گذارد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مولکول هایی می رسد کدام ممکن است اصلاحات راه اندازی می کنند. {اینها} نتیجه در به مقیاس عقب ضربان روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب استرس می تواند باشد. {درمان} آیورودا برای همه شما اشکال از بدن ما، همراه خود {درمان} های انتخاب شده کت و شلوار همراه خود نیازهای انتخاب شده دقیق است. جدا از ماساژهای مشترک، به سازمانی مشارکت کننده در داخل سایر زمینه های مسکن یادآور برنامه کاهش وزن، فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب نیز می خواهد.