فینال آمار واکسیناسیون علیه کرونا در داخل ایران؛ 26 آوریل 1401به گزارش ایمنا، وزارت بهداشت، {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین پزشکی فینال آمار واکسیناسیون علیه کرونا در داخل ملت را معرفی شد. به من خواهم کرد فینال آمار به تاریخ_جمعه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم} آوریل – در داخل مجموع 64167174 نفر اولیه دوز واکسن کرونا را بدست آمده کردند.

تا این مرحله 57307360 نفر نوبت دوم واکسن را بدست آمده کرده اند. ممکن است حتی 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6971 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 158 نفر نوبت {سوم} واکسن را بدست آمده کردند.

همراه خود احتساب این انواع، مجموع دوز تزریقی واکسن در داخل ملت به 148 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 171 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 692 مورد رسید.