فینال آمار واکسیناسیون کرونا ایران؛ {هشتم} اردیبهشت ۱۴۰۱به گزارش ایمنا، وزارت بهداشت، {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی پزشکی کسب اطلاعات در مورد فینال آمار واکسیناسیون کرونا در داخل ملت، اظهار کرد: براساس فینال آمار به همان اندازه درست در این لحظه _پنجشنبه {هشتم} اردیبهشت‌ماه_ مجموعاً ۶۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۷ نفر دوز اول واکسن کرونا را بدست آمده کرده‌اند.

به همان اندازه درست در این لحظه ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۲ نفر دوز دوم واکسن را بدست آمده کرده‌اند؛ خواهد شد ۲۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۷ نفر دوز {سوم} واکسن را نیز بدست آمده کرده‌اند.

همراه خود احتساب این انواع، مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در داخل ملت به شمار ۱۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۶ مورد رسید.