قرن 10
ویژه نرم افزار قرن {دهم} همراه خود ماده تبدیل کردن اصفهان سنتی همراه خود نزدیک کردن به نوروز کل شما روزه به دلیل 4 به همان اندازه 8 اردیبهشت ماه در داخل میدان امام علی (ع) برگزار می تواند.