قیمت سکه ایرانی امروز 10 مهر استبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. 50 سکه فروخته شده به 707150 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به یک میلیون و 394 هزار و 300 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 2,081,450 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2,768,600 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,455,750 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 4,142,900 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5517200 ریال رسید.

8. سکه 500 فروخته شده به 6,891,500 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 13763000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارس به 20634500 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 27506000 ریال رسید.