قیمت سکه ایرانی تا امروز 9 شهریور می باشدبه گزارش خبرنگار «ایمنا»، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. 50 سکه فروخته شده به 673250 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به 1326500 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 1,979,750 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2633000 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,286,250 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 3939500 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,246,000 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 6552500 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 13085000 ریال رسید.

10. سکه پارسی 1.5 گرمی به 19617500 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 26150000 ریال رسید.