قیمت پول نقد نقد پارسیان فعلاً ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


به گزارش خبرنگار ایمنا، انواع به همین دلیل پول نقد نقد پارسیان به مشابه بعد نوک گزینه ها فعلاً به بیان کردن {{زیر}} است:

۱. پول نقد نقد 50 سوتی به 667.000 ریال رسید.

۲. پول نقد نقد ۱۰۰ سوتی به ۱.۳۱۴.۰۰۰ ریال رسید.

۳. پول نقد نقد 150 سوتی به 1.961.000 ریال رسید.

۴. پول نقد نقد ۲۰۰ سوتی به ۲.۶۰۸.۰۰۰ ریال رسید.

۵. پول نقد نقد 250 سوتی به سه.255.000 ریال رسید.

۶. پول نقد نقد ۳۰۰ سوتی به ۳.۹۰۲.۰۰۰ ریال رسید.

۷. پول نقد نقد ۴۰۰ سوتی به ۵.۱۹۶.۰۰۰ ریال رسید.

۸. پول نقد نقد ۵۰۰ سوتی به ۶.۴۹۰.۰۰۰ ریال رسید.

۹. پول نقد نقد با کیفیت بالا گرمی پارسیان به ۱۲.۹۶۰.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. پول نقد نقد ۱.۵ گرمی پارسیان به ۱۹.۴۱۲.۰۰۰ ریال رسید.

۱۱. پول نقد نقد ۲ گرمی پارسیان به ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال رسید.

The post قیمت پول نقد نقد پارسیان فعلاً ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ اولیه موارد در داخل موقعیت یابی دایت نیوز پدیدار شد.