لزوم ارتباط بینی به بینی {مدیریت} شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمانبه گزارش خبرنگار ایمنا، غلامعلی حیدری در لحظه دوشنبه 8 فروردین ماه در داخل دیدار همراه خود {مدیریت} شهرستان شهرکرد تصدیق شد: در داخل 12 ماه جدیدترین تقریباً در مورد نامگذاری 12 ماه به دلیل سوی مقام معظم مدیریت نیاز به مشکل شود. برای دستیابی این 12 ماه. لوگوی عادی

وی افزود: کل شما ما مدیون شهدا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفتخریم کدام ممکن است غبار بسیج بر دوش ما نشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فعالیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی با کیفیت صنعتی تر خواهد بود، احتمالا، به همین دلیل فعالیت {داریم} به مردمان خدمت کنیم، نظارت کنیم، ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل را همراه خود دقت حل کنیم.

فرماندار شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری بر لزوم امتحان و تعمیر مرزها تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیس شدن اعتبار شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: فاز غیر دولتی سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل آن قرار است نیز نیاز به در داخل محل ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر شود.

حیدری خاطرنشان کرد: مسئولان جهان نیاز به در داخل مرحله سراسری همراه خود رئیس جمهور، رئیس مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرا هر دو معاونان رئیس جمهور جلساتی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات موثری برای استان مشارکت در دهند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه مانترا 12 ماه {نباید} تنها واقعی در داخل رؤسای اجرایی قرار گیرد متوسط نیاز به عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی شود، ذکر شد: در داخل خیس شدن اعتبار عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تملک {املاک} نیاز به همراه خود وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام اقدامات سازنده مشارکت در شود. افسران

فرماندار شهرحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری نیز همراه خود مقوله ای لزوم پیگیری توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز جمعی مسکن {مدیران} ذیربط، تصریح کرد: {مدیریت} شهر احتمالاً پشتیبانی زیادی به تأمین مسکن داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی را در مقابل قرار دانش است.

حیدری به دلیل برگزاری کنفرانس شهرداران استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پیگیر برگزاری این کنفرانس برای اطمینان از را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در اقدامات مورد نیاز در داخل اسرع وقت هستیم.

وی همراه خود مقوله ای اینکه نیاز به فضاهایی در داخل مبادی وارد کنید کلان شهر کدام ممکن است احتمالاً در داخل خیس شدن مسافر سودآور باشد یا نباشد مورد آگاه باشید قرار گیرد، ذکر شد: همراه خود انسجام، وحدت، اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی نیاز به محرومیت به دلیل استان زدوده شود.

فرماندار شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری افزود: شوراها برگزیده شده افراد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به قدرتمند همراه خود مردمان ارتباط برقرار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها انقلاب نیاز به {به درستی} {اطلاع رسانی} شود به همان اندازه امید در داخل دل مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار های مردمان اقامت شود. مردمان.” دشمن آسیب دیده است.»

حیدری شکسته نشده داد: می خواهند افزایش شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی محیطی بانشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانشاط همراه خود {مبلمان} فوق العاده {در شهر} هستیم.

وی آرزو کرد دیدار بلافاصله {مدیران} توالی {مدیریت} شهر همراه خود مردمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {مدیریت} شهر نیاز به در داخل محلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد حضور داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل قبال مردمان پاسخگو باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط قدرتمند همراه خود مردمان داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ممکن است برخورد تنبل. خدمت به مردمان همراه خود داده ها».