لزوم ورود به سیستم قضایی برای تعمیر معضل {زباله}‌گردهااحمد سراج در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: حدود سه هزار {زباله}‌کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰ انبار ضایعاتی غیرمجاز در داخل اهواز ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است این چیزها خطرهای بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی می خواهند ممکن است داشته باشد، گزارش‌هایی ممکن است وجود داشته باشد مبنی بر اینکه از دستگاه شهر انبارهای بیرون از کاف خریداری می‌شود کدام ممکن است آنچه ممکن است باشد خانه شکنی اموال پایه را {سرعت} بخشیده است.

وی افزود: یکی از آنها در نظر گرفته خطرهای شدید {در حال حاضر} خانه شکنی از دستگاه {برقی} پارک‌ها، بناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معابر شهر است کدام ممکن است به صورت ادامه دار پس به دلیل اینکه اصلاح کردن می‌شوند در داخل مدت زمان کوتاهی مورد دستبرد قرار می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارت‌های سنگینی را به اماکن پایه وارد می‌تدریجی، این بسیار مهم {بازار} سارقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبارهای بیرون از کاف خوب و دنج کرده است.

رئیس کمیسیون شرکت ها شهر شورای اسلامی کلان شهر اهواز یکپارچه داد: معتقدم کدام ممکن است سیستم قضائی هرچه به زودی‌تر با اشاره به مطالبه ساکنان خوب انتخاب شدید در داخل خصوص انبارهای بیرون از کاف {زباله} بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروژه این مثال را مطمئن تدریجی.

وی یکپارچه داد: کلانشهر اهواز بیش به دلیل این کشش ناملایمات‌ها در داخل بخش بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را به دلیل سوی انبارهای ضایعاتی بیرون از کاف ندارد، جدا از این ورزش موتورهایی کدام ممکن است گاهی با بیرون پلاک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبارها در داخل اختیار اشخاص حقیقی {زباله}‌کروی قرار می‌گیرد ممکن است به طور اضافی در داخل تصادفات حوادث جبران‌ناپذیری را رقم بزند، اینکه چگونه می توان این موتورهای گمشده پلاک {در شهر} تردد می‌کنند جای شگفتی دارد.

سراج فقط در مورد اینکه راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی نیاز به مانع شدن تردد موتورهای با بیرون پلاک شود، اضافه کرد: تعمیر این معضل مطالبه شدید ساکنان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این دشواری {زودتر} تعمیر نشود، خطرهای آن قرار است روز پس از روز اصولاً می‌شود.

وی در داخل خصوص توضیح برای پیشرفت قارچ‌گونه {زباله}‌گردها {در شهر}، تصریح کرد: تفکیک {زباله} {در شهر} اهواز مشارکت در نمی‌شود، {در حالی که} این {زباله}‌ها بی بها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیافت آن قرار است نیز قطعا ارزش آن را دارد ریالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی بالایی دارد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به تفکیک {زباله} به دلیل مبدا مشارکت در شود کدام ممکن است می‌تواند بهترین راه حل مؤثری برای تعمیر این معضل باشد یا نباشد.