ماجرای {قتل} خانم 14 ساله یزدی به انگشت منصفانه شهروند افغانستانی {چیست}؟به گزارش خبرنگار ایمنا، سرهنگ «محمدرضا مزیدی» همراه خود تکذیب خبر چاپ شده شده در داخل دنیای آنلاین ما این استان مبنی بر کشته شدن خانم 14 ساله به انگشت منصفانه تبعه افغانستانی، اظهار داشت: عملکرد به همین دلیل تخلیه چنین شایعاتی است. در داخل روزهای فعلی» شدیدتر شده است. ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت گروه همراه خود هم است؛ همراه خود هوشیاری مردمان، اقدامات دشمن مشابه دسیسه های زودتر آنها خواهند شد رویکرد به {جایی} نمی برد.

وی اظهار داشت: در داخل روزهای فعلی این تیم ها برای تعیین حالت بدبینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بی اعتمادی} بین 2 ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان کدام ممکن است اساس های {تاریخی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی مشترکی دارند، دردسر می کنند.

مشاور اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد افزود: در داخل پی تخلیه شنیده ها کشته شدن خانم 14 ساله یزدی مشتاق در مورد منصفانه شهروند افغانستانی در داخل برخی وب های اجتماعی… فراوان است این ماده موضوع در داخل اصل {کار} نیروی انتظامی قلمرو قرار گرفت.

وی شکسته نشده داد: ساعت 14 در حال حاضر دوشنبه ماموران انتظامی به منزل پاپ این خانم به تماس گرفتن زهرا دیایی رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خانم خردسالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش تحقق کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمی {در این} اتصال برای تخلیه شنیده ها {در شهر} فیلمبرداری شد. دنیای آنلاین ما

سرهنگ المزیدی اظهار داشت: نکته جلب توجه {در این} زمینه اینجا است کدام ممکن است این خانم حتی به همین دلیل تخلیه شنیده ها {ناپدید شدن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {قتل} شخصی بی اطلاع {بوده است}.

مشاور اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد به همین دلیل ساکنان خواست در گذشته به همین دلیل ارزیابی صحت مطالب مطرح شده، اطلاعاتی را وب های اجتماعی تبصره می کنند برای دیگران قرار داده نکنند. چرا کدام ممکن است فاز زیادی به همین دلیل شایعات اخیراً در داخل دنیای آنلاین ما به اختلافات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل اتباع ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتباع افغانستانی هدف به سمت راه اندازی تفرقه در همسایگی است.

به گزارش ایمنا، اخیراً ویدئوهای زیادی به همین دلیل سوی دشمنان برای اختلاف افکنی بین ملت های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان هدف به سمت تحریک {احساسات} 2 ملت در داخل دنیای آنلاین ما چاپ شده می تواند. شرایط درست مثل {قتل} تصویری به همین دلیل جمله این چیزها، شایعاتی مبنی بر کشته شدن یک خانم 14 ساله ایزدی مشتاق در مورد منصفانه شهروند افغان چاپ شده شد.