ماده موضوع هماهنگی شهردار اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرستاده لهستان چه بود؟به گزارش خبرنگار ایمنا، علی مرکنژاد در امروز – شنبه 7 فروردین به همین دلیل فروردین ماه – در داخل ابزار رادیویی صدای کلان شهر ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام) ذکر شد: اصفهان 9 تنها واقعی مشاور شخصی، تا حدودی مشاور شخصی است. سنت، شناسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن ملت ایران.

وی افزود: در داخل یک تعداد زیادی از عوامل جهان ایران را اصفهان می‌شناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار بزرگی اصفهان مسکن می‌کردند در داخل موزه‌های عظیم دنیا به {نمایش} گذاشته شده است؛ یک تعداد زیادی از {افرادی که} خیلی کمتر برای ما شناسایی شده است‌اند، برای افراد جهان شناسایی شده است‌اند.

مدیرکل ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل شهرداری اصفهان تاکید کرد: اصفهان شناخته شده به عنوان منصفانه کلان شهر بین المللی به ساده متعلق به ساکنان این کلان شهر نخواهد بود، تا حدودی متعلق به تمام ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئناً یکی {وظایف} ما تداوم شناسه این کلان شهر است. کلان شهر در داخل دیپلماسی ما جهان را همراه خود سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن شخصی می شناسیم.

وی شکسته نشده داد: باز هم دیگری به همین دلیل رویکردها در داخل دیپلماسی بهره گیری به همین دلیل دیپلماسی برای رفع مسائل اصفهان است کدام ممکن است در واقع در وسط های مختلف توافقاتی در داخل راستای این چشم انداز بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} شهر همواره دردسر می کردند به همان اندازه کلان شهر را بسازند. شناسایی شده است.” شناسه با استفاده از اجرای توافقات.» هر دو رفع مسائل شهر.

میرکنژاد در رابطه با امضای پیش نویس تفاهم نامه همکاری احیا کردن فضاهای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس بین شهرداری اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارت لهستان در داخل ایران، ذکر شد: تفاهم نامه امضا شده بین شهردار اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرستاده لهستان بر 2 ماده موضوع حیاتی تاکید دارد. محور اول این تفاهم نامه در داخل بخش اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس شهرداری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه آن خواهد شد وقایع 12 ماه ها پیش در داخل اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد مهربانانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت نوازانه اصفهان به طور قابل توجهی در داخل میزبانی اینترنتی به همین دلیل جوانان لهستانی کدام ممکن است به این کلان شهر آمدند. اصفهان در داخل زمان درگیری بین المللی دوم در داخل کپک ابزار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار‌های باکلاس به تماس گرفتن «کودک‌های اصفهان» برگزار می‌شود.

وی همراه خود مقوله ای اینکه محور دوم این قرارداد در داخل بخش شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار در داخل زمینه تبدیل کردن احساس {تاریخی} قادر به {انتقال} تجربیات بر مقدمه تخصص سودآور لهستان {در این} زمینه است، تعیین کرد: تجربیات لهستانی ها در داخل زمینه تبدیل کردن احساس {تاریخی} کدام ممکن است مطمئناً یکی مسائل ابتدایی کلان شهر اصفهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی بهره مندی به همین دلیل ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسیدگی این احساس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد کلان شهر اصفهان شناخته شده به عنوان منصفانه کلان شهر بین المللی برای دفاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفظ مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثرترین برای افراد جهان است.