مامور بازی کردن اینترنت مشتاق در مورد پلیس قبیله ای دستگیر شدبه گزارش ایمنا به نقل به همین دلیل پایگاه {اطلاع رسانی} پلیس در داخل {مناطق} عشایری فدرال، سرهنگ علی قهرمان طالح ذکر شد: ماموران اینترنتی در داخل گردش رصد دنیای آنلاین ما مشتاق در مورد کارکنان مدیریت پلیس، همراه خود سایتی مواجه شدند تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد ورزش های {شرط بندی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی کردن اینترنت مشارکت در می شد. کدام ممکن است فورا به وجود آمد در داخل اصل {کار} پلیس عشایر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران {پرونده} پس به همین دلیل ارزیابی های مقدماتی، سطوح فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیسی، مجری این مکان را در داخل یکی در همه شهرستان های استان اردبیل ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق قضایی به پلیس {مناطق} عشایری راه اندازی شد شدند. عرضه مراجع قضایی شود.

فرمانده انتظامی شهرستان فتای اردبیل نزدیک به اینکه بازی کردن اینترنت جرم کیفری است، ذکر شد: به تمامی مشتریان پرانرژی در داخل دنیای آنلاین ما آن را تایید به همین دلیل دریافت پذیرش در این مکان های {شرط بندی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تبلیغات} درج شده مشتاق در مورد کلاهبرداران اینترنتی در داخل آنلاین های اجتماعی {در این} زمینه خودداری کنند. .

این مقام پاسخگو برای ذکر شد: مشتریان اینترنتی می توانند ورزش اینگونه صفحات مجرمانه را به سایت FAT گزارش دهند. www.cyberpolice.ir به فاز وسط اورژانس دیجیتال مراجعه کنید هر دو همراه خود شماره وسط نام 10963804 درگیر باش.