ماه در داخل عالی خورشیدی گرفتگی قرار خواهد گرفتفاطمه فخری شخص در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا ذکر شد: چهارشنبه 20 فروردین ساعت 02:36 فقط در موردً به طور همزمان گذر ماه نو، ماه در دسترس به خورشیدی هر دو فرورفتگی خورشیدی در داخل صورت فلکی است. دلو.

وی افزود: {در این} دوم پایین در داخل فضا 9985 واحد نجومی به دلیل خورشیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه در داخل فضا 0.9960 واحد نجومی به دلیل خورشیدی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه 0.0025 واحد نجومی (378 هزار کیلومتر) است. ماه 28 روزه حدود 3 شانس به دلیل آفتاب این ساعت شب را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ساعت 05:47 {طلوع} می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ساعت 17:26 به دلیل بازو می دهد.