محدودیت تحت تأثیر قرار دادن در داخل صورت بلعیدن بیش به دلیل عالی الگوی مشترکبه گزارش ایمنا به نقل به دلیل روابط پایه وزارت قدرت، آرش احتمالاً انجام دادی ذکر شد: تجارت تحت تأثیر قرار دادن به صورت منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز ابزار های پیشگامانه برای رفتن آمیز پیک تابستانی 1401 را دنبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش می برد.

وی یکپارچه داد: تمامی فاز های تجارت تحت تأثیر قرار دادن اعم به دلیل تأمین، {انتقال} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص ماه ها ابزار های تمیز کردن با صورت مدون {برنامه ریزی} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای چالش ها را تحریک کردن کرده اند.

مدیرعامل توانیر ذکر شد: مطمئناً یکی غیر زمینی ترین تمایز های لوس افزار {مدیریت} بلعیدن امسال نسبت به 12 ماه های قبلی، پیاده سازی آن قرار است همراه خود کانون اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بلعیدن معقول است.

احتمالاً انجام دادی ذکر شد: جدی زیادی از خوب توسط می آید قرائت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش چندین موارد در داخل جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه {برنامه ریزی} های محقق شده بین 50 به همان اندازه 60 شانس زیادی از مصرفی آنلاین تحت تأثیر قرار دادن در داخل فصل تابستان امسال {به دقت} رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش می تواند باشد.

وی بابیان اینکه هوشمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت موارد به معنای عدم نظارت در داخل سایر فاز ها معمولاً نیست، خاطرنشان کرد: نظارت خوب به این معناست کدام ممکن است اگر بلعیدن به دلیل حدی فراتر سر خورد، همراه خود محدودیت مواجه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {محدودیت ها} آنها خواهند شد را هدایت می تنبل. استهلاک در داخل سطوح تصمیم گیری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حیاتی ترین تمایز ابزار {مدیریت} استهلاک امسال همراه خود 12 ماه های قبلی خواهد بود، احتمالا.

مدیرعامل توانیر دانستن درباره امتحان و تامین تحت تأثیر قرار دادن در داخل زمستان 1400 ذکر شد: در داخل زمستان 1400 قابلیت خوبی در داخل زمینه جلوگیری از جنگ به دلیل خاموشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} محدودیت های گاز راه اندازی شد کدام ممکن است پتانسیل خوبی برای مدیریت بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات قابل مقایسه با به مقیاس عقب خاموشی ها هر دو {محدودیت ها}

وی در رابطه با وضعیت امور تامین تحت تأثیر قرار دادن در داخل ایام نوروز ذکر شد: تجارت تحت تأثیر قرار دادن به دلیل ابتدای نوروز تعطیل نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ابتدای 12 ماه اخیر کلاس ها فاصله ای همراه خود {شرکت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها اقتصادی فشرده همراه خود 15 نفر برگزار شده است. نمایندگی های تحت تأثیر قرار دادن نمایندگی های تخصیص در داخل در همه جا ملت برای تصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین به زودی قالب های پستی”. قرارداد 1401.

مدیرعامل نمایندگی توانیر ذکر شد: {در این} کلاس ها تفاهمات مورد نیاز به حرکت به اینجا رسید به همان اندازه بتوان همراه خود عالی مکان بهترین بر مقدمه توانمندی های خارج از آن در داخل {مناطق} مختلف ملت بلعیدن را به صورت خوب {مدیریت} کرد.