مختصر تصاویر حرکتی یوونتوس اینتر +به گزارش ایمنا، امشب ورزشگاه یوونتوس میزبان حیاتی ترین دیدار هفته سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکم این سری به احتمال زیاد خواهد بود. آ من خواهم کرد بودم؛ {جایی} کدام ممکن است یوونتوس همراه خود اینترمیلان تفریحی کرد. تقابل نیروی کار های {سوم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم جدول بود کدام ممکن است تنها واقعی خوب {امتیاز} همراه خود هم شکاف داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام اینترمیلان سودآور شد پیروز شود.

مختصر ای به دلیل این نشست را در داخل {زیر} تبصره می کنید: