مختصر ورزشی بارسلونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویا +به گزارش ایمنا، بارسلونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویا در داخل کمپ اخیر ممکن است به مصاف هم رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان آبی اناری ها سودآور شدند همراه خود عالی گل خارق العاده کدام ممکن است پدرشان هافبک این نیروی کار به ثمر رساند، پیروز میدان شوند.

مختصر ای به دلیل این نشست را در داخل {زیر} تبصره می کنید: