مشکل {مدیریت} شهر برای دوباره کاری تهران به بستر فناوری


به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در داخل صفحه وب توئیتر شخصی نوشت: یکی در همه راهبردهای شهرداری تهران «بهبود فناوری اساساً مبتنی بر اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشتراک گذاری امکانات اطلاعات بنیان» بود.

در داخل 12 ماه راه اندازی تأمین اطلاعات اساساً مبتنی بر اشتغال، تمام مشکل شخصی را بر {مشارکت} همراه خود نمایندگی های اطلاعات بنیان برای تعیین اشتغال، پشتیبانی اکوسیستم نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کاری تهران به بستر فناوری محور خواهیم کرد.

تلاش مدیریت شهری برای تبدیل تهران به بستر فناوری