مشکل ویژه قلمرو خلیج فارس برای رشد ارزان ملتبه گزارش خبرنگار ایمنا، حسن خلج تهرانی در امروز – دوشنبه 15 فروردین ماه در داخل ترکیبی خبرنگاران ذکر شد: گروه رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع متالورژی ایران (ایمیدرو) اعتبار شدید خوبی را برای رشد زیرساخت های قلمرو ویژه خلیج فارس برای گرفتن سرمایه های اخیر اختصاص اطلاعات است. این اعتبار طی 4 به همان اندازه 5 12 ماه بلند مدت به طور پیوسته در داخل قلمرو ویژه خلیج فارس هزینه مربوطه می تواند باشد به همان اندازه زمینه الهام بخش معامله گران برای رفتن به به دلیل این قلمرو فراهم شود.

وی افزود: طی یکی 2 12 ماه قبلی اتفاقات مثبتی در داخل بخش زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتن هزینه کردن در قلمرو خلیج فارس رخ اطلاعات است. {جایی} کدام ممکن است ماموریت های عمرانی زیادی برای هزینه کردن در زیرساخت های مکان رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان قبلی قلمرو به طور قابل توجهی در داخل بخش حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل دریایی، ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً به صورت مشترک انجام شده است.

مدیرعامل قلمرو ویژه ارزان معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع فلزی خلیج فارس همراه خود خاص اینکه اقدامات زیادی برای تعیین زیرساخت های آب، تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت اجرا شده است، ذکر شد: جایگاه های 100 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 هزار مترمکعبی، ردیابی کردیم کدام ممکن است امیدواریم جایگاه بنزین جدیدی اضافه شود. همراه خود قابلیت 50 هزار متر تاس در داخل روز همراه خود قابلیت های خارج از آن در داخل 12 ماه 1401 قلمرو ویژه خلیج عربی در داخل 12 ماه قبلی به جاده {هفتم} سراسری سوخت پیوند داده شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشعاب اخیر گرفت.

وی افزود: خواهد شد در داخل بخش زیرساخت های تحت تأثیر قرار دادن قلمرو ویژه تحولات مثبتی رخ اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {مشارکت} قلمرو ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نمایندگی های فولادی قلمرو، نیروگاه جدیدی همراه خود قابلیت 2000 مگاوات افتتاح می تواند باشد. این معدن همراه خود پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به احتمال زیاد خواهد بود کدام ممکن است نیروگاهی همراه خود قابلیت 10000 مگاوات بسازد.»

خلج تهرانی تاکید کرد: رشد مکان اخیر یکی از میل های قلمرو ویژه به احتمال زیاد خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا پیش بینی راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن راهی که در آن های دستیابی به ویژه پل منتهی به مکان قدیم به مکان اخیر هستیم. به مقیاس عقب.

وی افزود: مکان اخیر عالی قالب عالی برای نگرش شخصی دارد کدام ممکن است بررسی اجمالی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مرحله تصویب در داخل شورای باور نکردنی {مناطق} آزاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولت شدن این قالب، آن خواهد شد را تحمیل خواهیم کرد.

مدیرکل قلمرو ویژه ارزان معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع فلزی خلیج فارس شکسته نشده داد: برای قلمرو ویژه {اهداف} عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمومی اندیشه در مورد شد. به دلیل جمله این {اهداف}، تأمین 10 میلیون تن فلز {در این} قلمرو، تبدیل شدن اولیه وسط تأمین فلز ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد بهبود قابلیت تأمین آلومینیوم به 500 هزار تن است.

وی ذکر شد: همراه خود {برنامه ریزی} هایی کدام ممکن است برای 5 12 ماه بلند مدت {داریم}، فضای شدید خوبی برای گرفتن موقعیت گرفتن راه اندازی خواهیم کرد.