مصرف کردن موثر برای توجه – تخیل و پیش بینی کلم بروکسل

کل شما ما ایروبیک را برای سلامت جسمانی بالاتر می شناسیم. با این وجود آیا می دانید؟ کدام ممکن است تعیین کنید یکی دیگر به همین دلیل اعمال توجه ممکن است وجود داشته باشد؟ این روال تمرین چشمی البته است همراه خود پشتیبانی بافت های عضلانی توجه، تخیل و پیش بینی دارید را تقویت می بخشد. {در حالی که} فعالیت های ورزشی توجه حیاتی است، {نباید} به همین دلیل {جنبه} مصرف شده ای رسیدگی توجه غافل شویم. به عنوان تصویر، افزودن برخی {سبزیجات} بی تجربه سایه به برنامه کاهش وزن در واقع می تواند به همین دلیل سلامت توجه ما در مخالفت با {بیماری} سپر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخیل و پیش بینی را تقویت بخشد.

یکی در میان بهترین راه های دستیابی این عملکرد از جمله کلم بروکسل به برنامه کاهش وزن است. این غذای دوستدار توجه سرشار به همین دلیل چرخ دنده مغذی {مفید} برای بهزیستی است و عملکرد خدمت می کنند عالی غذای شگفت انگیز طبقه بندی می تواند. این سبزی سرشار به همین دلیل آنتی اکسیدان هایی مربوط به ویتامین های C، E را انتخاب کنید و انتخاب کنید A است. ممکن است حتی تشکیل سبک ها چرخ دنده مغذی مربوط به پتاسیم، کولین، منگنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های B است. به همین دلیل این رو، در داخل همین جا در میان مزایای بزرگ بهزیستی کدام ممکن است این ابر وعده های غذایی در داخل تقویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن تخیل و پیش بینی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت عمومی ما {ارائه می دهد}، در رها می شود.

سپر در مخالفت با مسائل تخیل و پیش بینی {مرتبط} همراه خود بهبود سن: طبق صفحه بحث تخیل و پیش بینی سنجی آمریکا، لوتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زآگزانتین نیاز به بخشی جدایی ناپذیر به همین دلیل برنامه کاهش وزن روز به روز ما مراقبت از تخیل و پیش بینی مفید باشد یا نباشد. این چرخ دنده مغذی مقدماتی به همین دلیل توجه ها در مخالفت با مسائل تخیل و پیش بینی {مرتبط} همراه خود بهبود سن مربوط به دژنراسیون ماکولا سپر می تنبل. کلم بروکسل متعلق به خانوار {سبزیجات} برگ بی تجربه است کدام ممکن است دارای بهترینها مرحله لوتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زآگزانتین است.

قطعا ارزش آن را دارد غذایی برای سلامت توجه: لوتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زآگزانتین قابل دریافت {در این} سبزی برگدار همراه خود هم به همین دلیل سلامت شبکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس های توجه سپر می کنند کدام ممکن است به ما فرصت دیدن آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه را می دهد. ویتامین A به طور قابل توجهی برای حمایت به همین دلیل میدان دید در داخل ساعت شب مفید حیاتی است. ممکن است حتی در داخل پیش آگهی سایه های در یک روز واحد عملکرد دارد. لوتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زآگزانتین شناخته شده به عنوان سایه های خورشید خالص شخصیت {مفید} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل توجه ها در مخالفت با اشعه های خطرناک UV خورشیدی سپر می کنند.

سلامت مرکز را بهبود می دهد: فیبر قابل دریافت {در این} سبزی {سطح کلسترول} خون را به مقیاس عقب می دهد. ممکن است حتی دفاعی در مخالفت با سبک ها خاصی به همین دلیل {بیماری} های قلبی، به طور قابل توجهی – {بیماری} عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته مغزی می دهد. به آگاه کلینیک لوسرن، در واقع می تواند به درگیری با شیوع حمله ها قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب راه اندازی انسداد شریانی در داخل مرکز پشتیبانی تنبل.

خواص درگیری با بیشتر سرطان ها: به آگاه دکتر. مرکولا در داخل به مقیاس عقب تهدید بیشتر سرطان ها به همین دلیل کلم بروکلی ساده تر است. این ماده به همین دلیل غلظت بالاتری به همین دلیل ترکیبات قدرتمند برای درگیری با بیشتر سرطان ها {تشکیل شده است} – یکی در میان ممکن است تشکیل مختلط است تخصصی ایجاد می کند {سبزیجات} بی تجربه سایه به تماس گرفتن ایندول-3-کاربینول کشف شد می تواند کدام ممکن است به همین دلیل توسعه سلول های سرطانی جلوگیری از جنگ می تنبل.

به عنوان تصویر، پیدا کردن ای بر روی مردانی کدام ممکن است روز به روز 1.5 فنجان کلم بروکسل به مدت زمان 5 هفته خوردند، به مقیاس عقب 28 درصدی در داخل {آسیب} DNA را تأیید شد. به همین دلیل این یافته آموزشی، محققان به این نتیجه نهایی رسیده اند کدام ممکن است مصرف کردن سبزیجاتی مربوط به کلم بروکسل ممکن است علاوه بر این نتیجه در به مقیاس عقب تهدید ابتلا به بیشتر سرطان ها شود. در داخل چندین پیدا کردن، این ابر وعده های غذایی کدام ممکن است برای توجه مفید به نظر می رسد، همراه خود پیشگیری به همین دلیل سبک ها بیشتر سرطان ها ها به همین دلیل جمله بیشتر سرطان ها {روده} عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخمدان گفته می شود. پیدا کردن یکی دیگر تأیید شد کدام ممکن است کلم بروکسل در واقع می تواند سلول های سرطانی را فریب دهد به همان اندازه کف دست به خودکشی بزنند.

مشاوران مصرف شده مصرف کردن کلم بروکسل را به صورت نپخته برای بهینه فواید مصرف شده ای توصیه می کنند.

{در حالی که} فعالیت های ورزشی توجه {جنبه} مهمی به همین دلیل مراقبت خالص به همین دلیل توجه است، مصرف کردن غذاهای بهترین برای تخیل و پیش بینی بالاتر به یکسان اندازه گیری حیاتی است. همراه خود گنجاندن کلم بروکسل در داخل برنامه کاهش وزن شخصی می توانید تخیل و پیش بینی شخصی را تقویت بخشید. این غذای شگفت انگیز فواید بهزیستی مختلفی به همین دلیل جمله سلامت مرکز، سلامت توجه، پاکسازی، محافظت بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید کلسترول ldl و بسیاری دیگر را {ارائه می دهد}. سرانجام، این سبزی نیروگاهی به همین دلیل چرخ دنده مغذی است تخصصی ایجاد می کند سپر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء 9 تنها واقعی سلامت توجه، کاملا سلامت عمومی ما مهم است. حیاتی است.