مقررات به همین دلیل تأمین اطلاعات حمایت می تدریجیحسینعلی حججی دیلیجانی در داخل مراجعه به خبرنگار ایمنا، معادل با در داخل مانترا 12 ماه «تأمین، اطلاعات بنیان، اشتغالزایی» عنوان شد: خوش شانس {در این} راستا مجلس شورای اسلامی در طولانی مدت 1400 ساختار را به بالا رساند. گزاف گویی تأمین اطلاعات بنیان تصویب شده است کدام ممکن است بعد از همه ادامه دارد تاییدیه مورد نیاز را به همین دلیل شورای نگهبان خریداری شده نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است سریع به مقررات بازسازی شود.

وی همراه خود مقوله ای اینکه رئیس معظم انقلاب گزاف گویی وی یکپارچه داد: 18 ماده {در این} ساختار ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است از یک راه یا روش دیگر می خواستند در داخل تأمین اطلاعات بنیان تغییر راه اندازی کنند.

یکی در میان اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ذکر شد: {در این} راستا پیشرفته ترین و پیشرفته ترین موظف است هر سال اقلام راهبردی می خواست ملت را تامین تدریجی. به همین دلیل عالی طرف داخل سلول ها برای تأمین نیاز به لیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئن شود کدام ممکن است این کالا مشتاق در مورد بنگاه های اطلاعات بنیان تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن اندازی می شوند.

وی افزود: انتخاب ها نیز در داخل بخش ایمنی غذایی، بهداشت، تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سوی اکنون نیست {در این} مقررات است. هیئت مدیره تشکیل وظیفه این هیئت تحمل عنوان هیئت راهبری فناوری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اطلاعات بنیان همراه خود رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون رئیس جمهور معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری است کدام ممکن است احتمالاً ممکن است به خوبی بحث و جدال را هدایت تدریجی.

حج دیلیجانی در رابطه با احتمالاً انجام دادی: شورای مدیریت فناوری جای می دهد وزرای علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، حفاظت، تجارت، معدن، خرید و فروش، بهداشت، سیستم مالی، ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 مشاور شناخته شده به عنوان اعضای ناظر. خواهد شد دارایی ها ساده این در داخل مقررات محدوده قیمت امسال انتظار می رود است. خواهد شد صندوق هایی مشابه با صندوق شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های غیردولتی پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کدام ممکن است به موجب این مقررات تایید شده به ساختمان می باشند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه مقررات در داخل حرکت به همین دلیل تأمین اطلاعات بیشتر مبتنی بر اطلاعات حمایت می تدریجی، یکپارچه داد: به نظر می رسد مانند است {حرکت} خوبی {در این} راستا در داخل امسال تحریک کردن خواهد بود. چیز خوب در مورد اکنون نیست این مقررات اینجا است کدام ممکن است پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری به همین دلیل امتیازات {مناطق} ویژه مقرون به صرفه برای تعیین قابلیت دقیق {در این} زمینه استفاده بیشتر از می کنند. وظیفه پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزارت علوم، تحقیقات، فناوری، بهداشت، {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی پزشکی تعیین گرفت کدام ممکن است پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکیه کن به وزارت علوم در داخل استان اصفهان وجود داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه 1400 مجوز ساختمان پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری سلامت رهنمودهای قانونی محدوده قیمت مصوب 14000 در موجود است.