مهدی کریمی قرارداد شخصی را همراه خود گتی پسند تمدید کردبه گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی کریمی شرکت کننده گرانقدر خدمه فوتسال گتی پسند همراه خود مذاکره همراه خود {مدیران} این تجهیزات گلف قرارداد شخصی را تمدید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه فوتسال گتی پسند را در داخل جام تجهیزات گلف های آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ برتر {انگلیس} همراهی می تنبل.

کریمی یکی در میان سراسری پوشان جوانی است تخصصی ایجاد می کند فصل قبلی در داخل خدمه فوتسال گتی پاسند انجام فوق العاده خوبی به همین دلیل شخصی به {نمایش} گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این خدمه قهرمان لیگ برتر ملت شد.

?